dinsdag 30 april 2019

Friese kapiteins (12) - Frans van Cammingha


Friese kapiteins (12) : Frans van Cammingha

In deze nieuwe serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden. Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie soms veel bekend is, maar soms ook praktisch niets. 


Achtergrond
Frans van Cammingha werd geboren omstreeks 1575, dus bijna aan het begin van de 80-jarige oorlog, waarschijnlijk te Leeuwarden.
Zijn ouders waren Sybrant van Cammingha en Catharina van Donia, die op het Camminghahuis te Leeuwarden woonden.
Sybrant was grietman van Leeuwarderadeel, echter in 1587 is hij ook hopman (kapitein) over een compagnie soldaten in het Friesche Nassause Regiment.
In 1599 is hij aanwezig bij vermoedelijk het verlovingsfeest van Tjerck van Herema en Luts van Walta.
Tijdens die gelegenheid krassen 22 personen hun naam op een zogenaamde hensbeker.  Deze beker was in 2018 te zien in 'Tussen kunst en kitsch' en is in april dit jaar aangekocht door het Fries Museum.
De Friese hensbeker uit 1599

'Fransiscus a Kamminga' op de hensbeker.


Frans huwde op 20 mei 1604 te Leeuwarden met Rixt Binnerts van Heringa, die wellicht geboren is op het familiebezit Aebinga State te Hijum.
Haar broer Binnert woonde er waarschijnlijk ook nog en was de laatste mannelijke van zijn geslacht. Met Rixt stierf het geslacht in 1654 definitief uit.
In 1606 overlijdt zijn ongehuwde oom Wytze van Cammingha, die het (2e) Camminghahuis te Leeuwarden en Groot Dotinga te Dronrijp aan Frans gunde.
Op 4 januari 1610 komt Frans al op jonge leeftijd te overlijden zonder kinderen na te laten.

Het Tweede Camminghahuis te Leeuwarden aan de kerkstraat.

Militaire carrière
Frans zijn vader komt al jong te overlijden, namelijk in 1593.
Frans zou dan 18 jaar kunnen zijn geweest en nam toen de compagnie over van zijn vader en werd dus kapitein.
Hiervoor is hij vermoedelijk nog kort vaandrig en luitenant geweest in dezelfde compagnie.
Reeds in 1601 komen we hem tegen als kapitein bij het Beleg van Rijnberk.
Hetzelfde jaar is hij ook present bij de veldtocht naar naar Brabant, waar hij valt onder Caspar van Ewsum die zes 'vaandels' leidde.
Wellicht is Frans hierna nog aanwezig bij het Beleg van Oostende, die duurde van 1601-1604.
Het lukte de Staatse legers helaas niet het beleg te breken, zodat de stad zich uiteindelijk overgaf aan de Spaanse legerleider Spinola. Dit was het beleg die het langst duurde en de meeste slachtoffers eiste gedurende de gehele 80-jarige oorlog.
Van 1604-1607 vinden we Frans in de Duitse garnizoensstad Emden.

Familiewapen

Familiewapen Van Cammingha
(Stamboek van den Frieschen Adel)


Familieleden in het leger
 • Sybrant van Cammingha (ong. 1550-1593), zijn vader, was zoals al vermeld kapitein.
 • de broer van Rixt, Binnert van Heringa (1583-1638) was kapitein
 • Frans van Donia (ong. 1580-1651) was zijn volle neef en volgde Frans op als kapitein.
Vaandel

Vaandel in gebruik ca. 1600 door de compagnie van Frans van Cammingha

Compagnie nr. 7
* Frans van Cammingha (*ong.1580-
U1610)
* Kapitein van 1593?-1610

* Voorganger: Sybrand van Cammingha (vader)
* Opvolger: Frans van Donia (neef)
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Leeuwarden: (2e) Cammingahuis

 


Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.
Tot nu verschenen in deze serie:

 1. Jacob van Roussel
 2. Adriaen Slijp
 3. Bonifacius van Scheltema
 4. Ludolf Potter
 5. Frans van Roussel
 6. Abbe van Bootsma
 7. Jan Sageman
 8. Juw van Eysinga
 9. Frans Harinxma van Donia
 10. Lolle van Ockinga
 11. Taecke van Hettinga
 12. Frans van Cammingha


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog