zaterdag 10 juli 2021

Friese kapiteins (64) : Jacob Melander van Holzappel

In deze serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden.

Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie meestal nog niet eerder een minibiografie is verschenen.

 


Achtergrond

Jacob werd in 1584 in Hadamar als zoon van Wilhelm Eppelman en Anna Seifenmacher geboren. Zijn ouders waren gewone burgers en ingezetenen van het graafschap Nassau-Hadamar.
Zijn vader was belastinginner maar oom Johan was in Den Haag als secretaris en raadgever werkzaam voor niemand minder dan prins Maurits.
Deze oom gebruikte de naam Melander of Milander, een Grieks vertaling van zijn achternaam.
In deze periode was het gangbaar, vooral onder geleerden, om hun naam in het Latijn of Grieks te schrijven.

Johan Melander kocht in 1598 de heerlijkheid Poederoijen en werd hiermee heer van deze heerlijkheid.
In 1622 overleed Johan Melander en de erfenis bleek reden tot een proces tussen dochter Emilia Philippina en neef Jacob in 1625 waarbij de laatstgenoemde wel aangeduid werd als heer van Poederoijen.

Jacob had drie broers: Adolf (1577-1602), Johann Georg (1579-?) en Peter (1589-1648). De oudste broer Adolf stierf op 25-jarige leeftijd als student in Herborn. Johann Georg, Jacob en Peter moeten een deel van hun opvoeding bij hun oom Johan in Nederland hebben genoten en droegen ook de naam Melander. Op 29 oktober 1608 werden de broers door de Duitse keizer in Praag onder de naam ‘Holtzapfel de Mélander’ in de adel verheven. De aanleiding voor deze bijzondere en eervolle verheffing is echter niet duidelijk, voor de broers vormde het in ieder geval een flinke stap op de maatschappelijke ladder. Jacob en Peter dienden beiden in het Staatse leger.

Militaire carriere
Jacob treffen we in 1621 als luitenant binnen het Groninger regiment en wordt hem drie maanden verlof verleend om tijdelijk in Hamburgse dienst te treden.
Een jaar later wordt Albert Bonnema in zijn plaats benoemd tot luitenant.
Het lijkt aannemelijk dat Jacob promotie heeft gemaakt tot kapitein, maar het is ook mogelijk dat hij langer in Hamburgse dienst heeft gevochten en zijn luitenantsplaats werd vergeven.
In ieder geval zien we Jacob in 1624 als kapitein in Groningen terug. Hij heeft dan een conflict met de erfgenamen van de overleden kapitein Gerhard Sloot.
Jacob volgde Gerhard Sloot naar alle waarschijnlijkheid als kapitein op en nam in die hoedanigheid ook diens compagnie over.
Vaak mondde de financiële afwikkeling uit in een proces tussen de nieuwe kapitein en de erfgenamen van de oude kapitein.
In 1631 wordt Jacob als kapitein opgevolgd door Tiete van Galema. Dit kan erop duiden dat Jacob het Staatse leger heeft verlaten.
Wat Jacob na 1631 heeft gedaan is tot op heden niet duidelijk.
In 1629 huwde Jacob met Wigboldina van Ewsum, een nichtje van de kolonel van het Groninger regiment Caspar van Ewsum.
Zij kregen twee kinderen: Adolf en Wigbold Wilhelm.
Het echtpaar bewoonde de borg De Bake in Obergum.


Borg De Bake te Obergum Het terrein van de borg De Bake.


Johan Georg Holtzappel
Van broer Johan Georg is weinig bekend. Wel komen we een J. Melander als student in Franeker tegen en promoveert iemand met dezelfde naam in 1623 aan deze universiteit. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om Johan Georg want oom en naamgenoot Johan was al in 1622 overleden.

Peter Holtzappel
Broer Peter maakte gedurende zijn leven een bliksemcarrière en stierf in 1647 als Rijksgraaf en opperbevelhebber van het keizerlijke leger. Peter studeerde aan de Universiteit van Leiden, maar koos vanaf 1614 voor een militaire carrière in het Staatse leger. In 1616 ging hij mee met een Nederlands expeditieleger naar Venetië en in 1621 werd hij benoemd tot stadscommandant van Basel. In 1633 werd hij aangesteld tot luitenant-generaal van het Hessische leger dat tijdens de Dertigjarige Oorlog binnen de protestantse Unie in Duitsland vocht. In 1638 huwde hij met Agnes von Efferen, genaamd Hall. Opvallend detail: het huwelijk vond plaats in Groningen, de woonplaats van broer Jacob. In 1641 maakte Peter een opvallende keuze: hij wisselde van partij en trad in dienst van het keizerlijke leger. In diezelfde periode werd Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar als gezant naar keizer Ferdinand II in Wenen gestuurd om voor de familie Van Nassau aan het keizerlijke hof de Nassause belangen te behartigen. Tijdens zijn verblijf in Wenen nam Johan Lodewijk het katholieke geloof aan en vervulde als bemiddelaar een belangrijke rol tijdens de onderhandelingen voor de Vrede van Munster. Gezien de nauwe banden met Hadamar is het niet ondenkbaar dat de overstap van Johan Lodewijk ook Peter heeft doen besluiten om over te gaan naar het keizerlijke kamp. Het legde hem in ieder geval geen windeieren. Hij mocht zich voortaan veldmaarschalk noemen en werd na het overlijden van Matthias Gallas zelfs opperbevelhebber over het gehele keizerlijke leger. Ook leverde het hem en zijn broer Jacob de titel van Rijksgraaf op. Peter stierf in één van de laatste gevechten van de Dertigjarige Oorlog in 1647 en werd begraven in de Johanneskerk in Esten. Peter had een fortuin verworven met zijn functie als bevelhebber en dat stelde zijn weduwe in staat om de naburige heerlijkheid Schaumburg te kopen. Inmiddels had de familie veel geld geleend aan de door de oorlog verarmde adellijke families, zoals de Van Nassau. Deze familie probeerde door middel van huwelijkspolitiek hun schuld kwijt gescholden te krijgen en de verkochte landgoederen weer in de familie te krijgen. In 1653 huwde dochter Elisabeth Charlotte van Holzappel-Schaumburg met prins Adolf van Nassau-Dillenburg.Portret van Peter Melander von Holzappel.
Nationalmuseum

Peter Melander von Holzappel


Familiewapen

familiewapen Melander van HolzappelFamilieleden in het leger

 • Zijn zoon Willem Hendrick van Wartensleben werd kapitein.
 • Peter van Holzappel (1589-1648), was luitenant-generaal is Hessische dienst. Hij was een roer van Jacob.
 • Johan Wilhelm van van Holzappel was majoor in Staatse dienst en sneuveld aan de Boyne in 1688 in Ierland.
  Hij was een buitenechtelijke zoon van Peter van Holzappel.

Vaandel
onbekend


 

Compagnie nr. C75
* Jacob Melander van Holzappel (1589-?)
* Kapitein van 1622 - 1631

* Voorganger: Gerhard Sloot?
* Opvolger: Tiete van Galama
 

 

Bronnen / meer informatie
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm|

Hessische biografie: https://www.lagis-hessen.de/pnd/118774816
Groninger Archieven, resoluties
Gelders Archief, 0124 Hof van Gelre en Zutphen, 5104
HHStA Wiesbaden Abt. 171 Nr. 731, Bll. 37ff. [Untersuchungen des Dr. Wolfgang Ficinus von Hadamar im Auftrag des Fürsten Johann Ludwig von Nassau zur Herkunft Melanders, 1641/1642]

ADB, Bd. 13, 1881, S. 21-25 (Leopold von Eltester)
NDB 9, 1972, Bd. 9, 1972, S. 571
Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 9. Theil, Wien 1863, S. 245
Nassauische Lebensbilder Bd. 4, 1950, S. 36-53 (Fritz Geisthardt)
Karl Friedrich von Frank, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823, Bd. 2, S. 226 und 227
Martin Brück: Politik im Duodezformat. Die Herrschaft Holzappel-Schaumburg in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Nassauische Annalen Bd. 121, 2010, S. 29-72
Steffen Leins, Reichsgraf Peter Melander von Holzappel (1589–1648). Aufstieg eines Bauernsohns als Kriegsunternehmer, Diplomat und Herrschaftsorganisator. In: Militär und Gesellschaft in der frühen Neuzeit. 14, 2010, 2, S. 348–357
Simon Schmitz, Die Erbstrategie Peter Melanders von Holzappel und ihr erfolgreiches Scheitern. In: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte. 41, 2015, S. 99–144
Erich Bartholomäus, Die Mutter Peter Melanders, Reichsgrafen von Holzappel, in: Hessische Familienkunde Bd. VI, 1962, Sp. 179-182
Erich Bartholomäus, Die Eppelmann, Holzappel und Melander in Hadamar, in: Hessische Familienkunde Bd. VII, 1963, Sp. 65-72.Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.
 

Friese Nassause Regiment
Kapitein

 1. Jacob van Roussel

 2. Adriaen Slijp

 3. Bonefacius van Scheltema

 4. Ludolf Potter

 5. Frans van Roussel

 6. Abbe van Bootsma

 7. Jan Sageman

 8. Juw van Eysinga

 9. Frans van Donia

 10. Lolle van Ockinga

 11. Taecke van Hettinga

 12. Frans van Cammingha

 13. Wigle van Hania

 14. Arent van Arentsma

 15. Wopcke van Herema

 16. Willem van Inthiema

 17. Ids van Eminga

 18. Seerp van Dijxtra

 19. Sybren van Walta

 20. Tiete van Galama

 21. Jacques van Oenema

 22. Sybe van Aylva

 23. Jan van Burmania

 24. Juw van Harinxma

 25. Jarich van Hottinga

 26. Epe van Heemstra

 27. Damas van Loo

 28. Douwe van Andringa

 29. Rienck van Dekema

 30. Ruurd van Feytsma

 31. Binnert van Heringa

 32. Wybren van Roorda

 33. Johan van Bonga

 34. Idzart van Grovestins

 35. Frans Aebinga van Humalda

 36. Hans van Oostheim

 37. Jan van Idsaerda

 38. Gosewijn van Wiedenfelt

 39. Tjalling van Sixma

 40. Georg Frederick thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

 41. Doecke van Hemmema

 42. Philip van Boshuizen

 43. Harmen van Wonsdorp

 44. Willem van Haren

 45. Douwe van Glins

 46. Hessel van Aysma

 47. Quirijn de Blau

 48. Jacob van Ruffelaer

 49. Peter Sedlnitsky

 50. Tjaard Wederspan

 51. Jacques van Challansi

 52. Doecke van Rinia

 53. Doecke van Martena

 54. Tjaard Tjebbes Hobbema

 55. Jan Gerckes Hoptilla

 56. Michiel Hagen

 57. Simon Jongestall

 58. Leendert Huijghis

 59. Rencke van Lycklama

 60. Tjerk van Solckema

 61. Taecke Lieuwes

 62. Rogier Slijp

 63. Douwe Aylva van Loo

 64. Jacob Melander van Holtzappel

Friese Nassause Regiment
Luitenant

 1. Rienck van Sytzama

 2. Hoyte van Goslinga

 

Groninger Nassause Regiment
Kapitein

 1. Caspar van Ewsum

 2. Boiocko van der Wenghe

Hoogduitse Nassause Regiment
Kapitein

 1. Nicolaas van Boringer

vrijdag 2 juli 2021

Portrettenserie van de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik in 1664

Op 15 december 1664 werd de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) begraven in de Jacobijner Kerk te Leeuwarden.

Dit was een grootse gebeurtenis, die nogal indrukwekkend zal zijn geweest voor de inwoners van Leeuwarden.

In een rouwstoet van ongeveer 250 deelnemers, wordt de kist, met daarin het lijk van de stadhouder, naar de kerk gedragen.
De gehele rouwstoet, een lijkstatie genoemd, is nagetekend door Frans Carré op 25 platen, die gelukkig bewaard zijn gebleven.
In april 1666 kopen de Staten van Friesland 150 exemplaren van deze serie, waarvan 50 ingekleurd.

In het jaarboek Oranje-Nassau staat een prachtig artikel over deze rouwstoet, geschreven door Marlies Stoter, conservator van het Fries Museum.
Zij beschrijft hierin o.a. de samenstelling en de volgorde van de lijkstatie.

Ze schrijft hierin dat Carré in 1666 100 goudgulden kreeg voor het tekenen van de begrafenis.
Een schetsboekje van hem is bewaard gebleven, waarin oorspronkelijk 64 pagina's zaten van het tweede gedeelte van de stoet, met vertegenwoordigers van de Staten van Friesland en van de magistraten en vroedschappen van de steden.
Door de vergelijking van de nog bestaande schetsen is bewezen dat het om natuurgetrouwe schetsen van de deelnemers gaat!

Door de beperkte ruimte in het artikel zijn daar slechts weinig deelnemers van de stoet afgebeeld, dus is het tijd om in deze serie de overige personen een 'gezicht te geven'.
In deze serie worden (bijna) alle personen behandeld, waarbij goed is om te weten dat het meestal de enige afbeelding van deze persoon is.

Behalve heel veel officieren, gaat het ook om belangrijke bestuursfuncties in Friesland, Groningen en Drenthe. 

Hieronder de reeds verschenen deelnemers:

Nr. Naam Beroep in 1664 Leefde van Militair Overige
1 Ritscke van Unia ritmeester 1640-1672 X  
2 Hendrick de Baar kapitein-luitenant ong. 1610-? X  
3 Gerrit van Amama luitenant-kolonel 1625-1677 X  
4 Caspar van Tiddinga 'edelman' ong. 1630->1701 X Vanaf 1672 kapitein
5 Folckert Rommerts herault des armes ? X  
6 Christaan van Wartensleben Maistre der Ceremonien ong. 1640-? X Vanaf 1666 kapitein
7 Sjuck van Eminga 'edelman' ong. 1640- >1671 X Vanaf 1671 kapitein?
8 Gabbe van Meynsma 'edelman' ong. 1630- >1684    
9 Arent van Lintelo kapitein ong. 1630-1672 X Hij was <1664 kapitein.
10 Cirko van Grevinghe hoofdeling 1639-1719   Woonde te Zeerijp
11 Laelius van Lycklama ? ong 1640 X Hij werd ong. 1669 ritmeester
12 Sicco van Eminga onbekend ong 1640-1682   Woonde op Wiarda State te Goutum
13 Gerrit Gerrits van Loo onbekend ong. 1645- >1664    
14 Sybrant van Ockinga waarsch. al officier 1646-1698 X kapitein vanaf 1666
15 Hessel Hotzes van Aysma onbekend ong. 1635- <1680   kapitein vanaf ong. 1673
16 Ulbe Jans van Bootsma onbekend ong. 1630- >1665    
17 Binnert Heringa van Grovestins onbekend 1641-1696   Vanaf 1672 Raadsheer
18 Tjalling van Camstra onbekend (hij was ws R.K.) ong. 1640-1693   Woonde op Tjaarda te Rinsumageest.
19 Arent Gerrits van Loo onbekend 1644-? X Hij werd in 1671 kapitein
20 Agge Douwes van Sixma onbekend 1636-1699   Later Raadsheer en grietman
21 Lamorael van der Noot kapitein 1643-1670    
22 Haye Hayes van Rinia kapitein ong. 1630- >1665 X Waarschijnlijk kapitein in het Groninger regiment.
23 Sicke Taeckes van Cammingha onbekend 1643-1669    
24 Rempt ten Ham kapitein 1622-1672 X  
25 Bartholt van Aylva zonder beroep (RK) ong. 1630-1680    
26 Tjalling Homme van Camstra zonder beroep (RK) ong. 1635-1719    
27 Johan Georg vrijheer thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ritmeester 1637-1674 X later kolonel.
28 Bonne Donia van Harinxma onbekend (RK?) 1624-1665)    
29 Berent van Sevenaer onbekend 1636-1687 X later ritmeester
30 Ricquin van Frentz ritmeester ong. 1620-1687 X  
31 Johan Gruys kapitein-majoor 1614-1678 X  
32 Sybren Tjaerts van Walta kapitein-majoor 1617-1673 X  
33 Ynte van Kingma ritmeester en majoor ong. 1621-1700 X  
34 Philips Sigismund van der Wenge ritmeester en majoor ong. 1610-1684 X Groninger Regiment
35 Bocke Poppes van Burmania Raad ter Admiraliteit 1637-1702   Woonde te Appingedam
36 Syds Keimpes van Donia zonder beroep (RK?) ong. 1625-1667    
37 Haring van Sythiema zonder beroep (RK?) ong. 1611-1668   Woonde te Hallum, Sythiema State
38 Hessel van Eminga zonder beroep (RK?) ong. 1620- >1677   Woonde te Bilgaard, Tania Burg
39 Oene van Roorda zonder beroep (RK?) ong. 1610-1670   Woonde ws op Wytsma State te Birdaard
40 Sweer van Tamminga luitenant-kolonel 1629-1681 X In Groninger Regiment
41 Gemme Laes van Burmania houtvester en pluimgraaf 1626-1671    
42 Syds (Pybes?) van Eminga onbekend ong. 1600->1664?   Onzeker of het deze Syds van Eminga is.
43 Poppo van Burmania luitenant-kolonel 1603-1676 X  
44 Doecke van Hemmema kolonel 1603-1696 X  
45 Bernard Entens ritmeester en majoor ong. 1600- >1664 X in het Groninger Regiment
46 Ernst Willem van Haren ritmeester en majoor 1623-1701 X later nog kolonel en grietman
47 Watze Wytze van Cammingha RK 1602-1686   mogelijk Gedeputeerde van Friesland?
48 Watze van Cammingha RK, Vrijheer van Ameland 1603-1668    
49 Andolf Clant kolonel Groninger Regiment ong. 1610- <1673 X  
50 Georg Frederick vrijheer thoe Schwartzenburg en Hohenlansberg   1607- >1670 X tot 1660 was hij kolonel
51 Hans Michels Pikeur en rustmeester ong. 1640-? X  
52 Philip Ernst Vegelin van Claerbergen Kolonel 1613-1693 X  
53 Hans Willem baron van Aylva Kolonel 1633-1691 X  
54 Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Kolonel 1638-1674 X overleed bij de Slag bij Seneffe.
55 Eppo Gockinga Kolonel ong. 1600- >1664 X  
56 Ernst van Aylva Kolonel ong. 1620-1665 X  
57 Wilco Holdinga baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ritmeester/majoor 1598-1668 X woonde op Eysinga State te Rinsumageest
58 Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz stadhouder 1657-1696 X  
59 Hilbrand Gruys voormalig rekenmeester Stad en Lande ong. 1590->1664   liep ook mee in de lijkstatie van Ernst Casimir
60 Johan Coenders kapitein en stalmeester ong. 1635-1694-1696 X woonde te Marrum, Ponga State
61 Abbe van Bootsma onbekend ong. 1600-1670   woonde te Wirdum
62 Gezant van de grote keurvorst Frederik Willem van Brandenburg gezant ?-?   onbekend wie dit is
63 Johan de Mepsche hoofdeling te Loppersum 1633- >1672    
64 Maurtis baron van Isselstein onbekend 1638-1700? X hij werd later ritmeester en woonde enige tijd op Hania State te Holwerd.
65 Lambertus van Coehoorn vaandrig / page aan hof van WF ong. 1625->1664 X Later werd hij dijkgraaf van Oostdongeradeel
66 Gesant van sijn Hoocheijt de Prince van Orangien (wie?) gezant van prins Willem III van Oranje. ?    
67 Otto van Jeltinga ontvanger-generaal Kollumerland ong. 1642-1706 X Later werd hij kapitein
68 Feye van Burmania kapitein 1627-1679 X Mededrager van de doodskist
69 Douwe van Sytzama kapitein 1620-1672 X Mededrager van de doodskist
70 Gerrolt van Ockinga kapitein 1620-1665 X Mededrager van de doodskist
71 Sicke van Rinia kapitein 1621-1667 X Mededrager van de doodskist
72 Jan van Roorda kapitein 1605-1672 X Mededrager van de doodskist
77 Ruurd van Glins kapitein 1615-1669 X Mededrager van de doodskist
78 Tjaert Douwes van Andringa kapitein ong. 1635-1674 X Mededrager van de doodskist
79 Hans Hommes van Hettinga kapitein ong. 1610- >1672 X Mededrager van de doodskist
80 Poppe Douwes van Andringa kapitein ong. 1640-1671 X Mededrager van de doodskist
81 Jan Eminga van Loo kapitein 1627- <1690 X Mededrager van de doodskist
82 Johan van Burum kapitein 1632- >1701 X Mededrager van de doodskist
83 Epe van Aesgema kapitein 1623-1676? X Mededrager van de doodskist
84 Ulbe van Sixma kapitein 1630-1672 X Mededrager van de doodskist
85 Hendrik Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg kapitein 1632- <1682 X Mededrager van de doodskist
86 Arnold van Vierssen kapitein 1635- >1681 X Mededrager van de doodskist
87 Johan Murray kapitein 1619-1666 X Mededrager van de doodskist
88 Jacob Cock kapitein ong. 1635-1669 X Mededrager van de doodskist
89 Hotze van Aysma kapitein 1628-1674 X Mededrager van de doodskist


Willem Frederik van Nassau-Dietz, op de eerste plaat van de lijkstatie.

Bronnen:
http://www.mpaginae.nl/At/WF.htm 
Jaarboek Oranje-Nassau 2012 / artikel van Marlies Stoter

Zoeken in deze blog