maandag 23 augustus 2021

Saxo Finia, een belangrijke Fries in Brussel

Supersneuper Hans trof vandaag weer een mooie Friese wapenafbeelding aan in het Album Amicorum van Henricus van der Borch (?-1637), zoals die op de website van Europeana staat vermeld.

Het gaat hier om Saxo Finia, een Fries van geboorte.

De achternaam Finia is meteen al lastig, want deze werd ook wel als Fynia, Phinia, Fijnia, Fijnja, Fyngie, etc. geschreven.
De gehele genealogie Finia is echter nogal incompleet, zo was er voor 1585 ook nog een Sas Finia, die gehuwd was met Tryn Douwes.
De kans is groot dat de Friese naam van deze Saxo dan ook Sas is, en dat bovengenoemde Sas Finia een oom (of grootvader) van hem was.
 

Bijdrage van Saxo Finie 'Frise' in het Album Amicorum van Henricus van der Borch (?-1637), op 11 november 1600 te Douai. 
www.europeana.eu


Deze Saxo Finia heeft een belangrijke rol gehad in de Spaanse Nederlanden.
Hij was namelijk tegelijk secretaris van de (Spaanse) Raad van State (1638-1664) en secretaris van de Geheime Raad (1625-1654).
Voor deze functie woonde hij te Brussel.
Een latere opvolger van Viglius van Aytta (1507-1577), zo zou je deze Saxo Finia dus kunnen noemen.
Immers, Viglius was o.a. voorzitter van deze Geheime Raad.
Met daar meteen bij vermeld, dat hij de belangrijkheid en nog hogere functies van de bekende Viglius natuurlijk niet kon evenaren.

Saxo zal omstreeks 1580 geboren zijn ergens in Friesland, mogelijk in (de buurt van) Achlum omdat daar een Finia/Phinia State was.
Waarschijnlijk waren Feddrick van Finia en Maycke van Cronenburgh zijn ouders, die staan tenminste ook zo vermeld in het genealogische werk van Abraham Ferwerda.
Qua datering komt dit goed overeen, want zijn ouders moeten omstreeks 1575 gehuwd zijn.

Saxo heeft in 1600 aan de Franse universiteit te Douai gestudeerd, omdat hij in dat jaar de bijdrage in het Album Amicorum van zijn studiegenoot Henricus van der Borch (?-1637) plaatste.
Later maakte hij een Latijns gedicht voor Justus Rijckius, welke bewaard is gebleven in de verzameling van Janus Gruterus (1560-1627).

In 1619 is Saxo getrouwd met Anne Dumay (of: du May).

Volgens de wikipedia pagina over Saxo kreeg hij na het overlijden van zijn baas, secretaris Philippe Prats, in 1617 een jaarlijkse rente, waardoor hij kon rentenieren.
Dit werd hem toegekend, door het feit dat zijn (voor) ouders Friesland hadden verlaten om zich in te zetten voor 'God en zijn prinsen', wat de Roomse landvoogden der Spaanse Nederlanden moeten zijn.

Dit gegeven klopt dan weer mooi met de voorgestelde ouders Feddrick van Finia en Maycke van Cronenburgh.
Immers van hun is nu bekend dat zijn gevlucht zijn tijdens de opstand, want hun namen en wapens staan vermeld in de Conscriptio Exulum Frisae.
Vermeldenswaard is dat Maycke van Cronenburgh een dochter is van de bekende Friese schilder Adriaen van Cronenburgh (ong. 1545-ong. 1604), die ook zijn toevlucht in het buitenland had gezocht.
 

Familiewapen van Feddrick Fijnia en zijn vrouw Maycke van Cronenburg
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Na zijn overlijden in 1664 werd hij te Brussel in het (Geschoeide) Karmelietenklooster begraven, welke helaas niet meer bestaat.

Wapen
Het wapen van deze Feddrick gelijk aan die van Saxo in het Album Amicorum.

Verder is opvallend dat het wapen van Finia een grote gelijkenis heeft met die van het bekende adellijke geslacht Botnia.
Ook deze heeft een geharnaste arm met zwaard in de hand.
Een verschil is echter dat het Finia wapen gedeeld is, met links de bekende Friese halve adelaar.
Ook het helmteken is anders, want Finia heeft een adelaar als helmteken.
Van een familierelatie tussen Botnia en Finia is niets bekend, dus het zal dus op toeval berusten.

Wel was Feddrick majoor geweldige in het Spaanse regiment van overste Georg van Liauckema.
Mogelijk dat het wapen dus gekozen is door het beroep van deze Feddrick.

Beschrijving:
Wapen: in blauw een omgewende beklede zilveren rechterarm, goud gegalonneerd, de benedenarm horizontaal, in de hand houdende een zilveren zwaard met gouden gevest.

Familiewapen Fijnia
 (CBG Familiewapens)


Links:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saxo_Finia
https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog07_01/aa__001biog07_01.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Janus_Gruterus
https://www.frieseregimenten.nl/officier/feddrick-van-fynia/ 

 

zondag 8 augustus 2021

Een Friese grafsteen in Leiden

Toen Supersneuper Hans afgelopen week in Leiden was, zag hij in de Pieterskerk een zerk staan.

Een foto stond al snel op Twitter, met de tekst '...met Fries familiewapen'.

En ja, als er twee wapens op staan, die beide in de linker helft de 'Friese adelaar' hebben, kan dat bijna niet missen.

Grafzerk van Hotze Fockesz. in de Pieterskerk te Leiden.
Het wapen van zijn moeder is die van Jeppema.
(foto: Supersneuper)


De steen

Op de steen staat de volgende tekst:

'Hotze Fockesz. geboren den IX Novembris Ao 1584, is gestorven den XXVI Augusti Ao 1604 en[de] hier begrave'

Het gaat dus om slechts één persoon, die dus bijna 20 jaar oud was toen hij overleed.
Hij is dus begraven in de Pieterskerk te Leiden, omdat daar de grafsteen nog aanwezig is.
In de Grafboeken van Leiden uit 1610, 1647 en 1665 staat zijn naam overigens ook vermeld met daarbij de exacte locatie: 'Noord-binnenwandeling nummer 56'.

Dat ook de geboortedatum vermeld is op een zerk is nogal bijzonder, dit gebeurd slechts zelden.
Misschien dat Hessel de Walle kan uitzoeken op hoeveel stenen dit het geval is in Friesland.

In het midden van de steen staan twee wapens afgebeeld, ongetwijfeld de ouders van de jongeling, die dus zelf ongehuwd overleed.
Een eerste zoektocht naar de wapens, levert het volgende op.

De wapens
Het rechterwapen in de ruitvorm is die van zijn moeder.
Dit wapen bevat rechts vier vakken, van boven naar beneden: klaver, lelie, lelie, klaver en links de halve Friese adelaar.
Als helmteken een lelie.
Het is een opvallend wapen, namelijk die van de familie Jeppema.
In de wapendatabase van Hessel de Walle, staat dit wapen eveneens afgebeeld, ook hier gelukkig ongeschonden.
Grafzerk van Lutske Anes Bangma, gehuwd met Jeppe Abbesz. Jeppema, in de kerk van Menaldum.
Het linkerwapen is Jeppema, rechts zal dan van Banga zijn.


Duidelijk is dat het hier dus om een Jeppema wapen gaat, echter een nogal afwijkend van het andere bekende Jeppema wapen.
In zowel het 'Stamboek' als de database van het CBG staat deze vermeld als een dubbele adelaar met een blauw hartschild met daarin een ster.

Familiewapen Jeppema
(Stamboek van den Frieschen Adel)

 

familiewapen Jeppema
(CBG familiewapens)


Botnia / Jeppema
De eerste relatie leggen we dan uiteraard met de drager van hetzelfde wapen, Jeppe Abbesz. Jeppema, wiens vrouw begraven ligt in de kerk van Menaldum.
Helaas staat er op de bekende site van Simon Wierstra geen genealogie van Jeppema en ook het Stamboek van den Frieschen Adel heeft er slecht een paar generaties vermeld.

Hierbij staat Jeppe Abbesz. Jeppema helaas niet bij vermeld.
De familie Jeppema is dus vroeg uitgestorven en een Ansck Jeppesdr. van Jeppema trouwde omstreeks 1480 met Syds Tjallings van Botnia.
Hun zoon Tjalling Sydses van Botnia werd ook wel Tjalling Jeppema genoemd, vermoedelijk omdat hij eigenaar van Jeppema State te Westernijkerk was.

Jeppema State te Westernijkerk
Tekening van J. Stellingwerf, 1722Vervolgens trouwde zijn zoon, Syds Tjallings van Botnia ong. 1530 met Bauck Abbesdr. van Camstra.
Zij woonden op Hottinga State te Nijland, maar mogelijk was Jeppema State nog familiebezit.
Zij hadden echter een zoon waarvan de voornaam niet bekend is.
Mogelijk, ja het is wat vergezocht, is dit een Abbe van Botnia en noemde hij zich weer Abbe Jeppema naar het familiebezit?

Deze zou dan een zoon kunnen hebben gehad, Jeppe Abbesz. Jeppema, wiens vrouw Lutske Anes Banga dus in 1595 stierf en in de kerk van Menaldum ligt begraven.
Hij droeg dan in elk geval een eigen wapen en niet het bekende Botnia wapen, wat dan te verklaren is omdat hij een andere naam voerde.
 

Hotze Fockesz.
Hotze Fockes werd dus op 9 november 1584 geboren en zijn vader had dus de voornaam Focke.
Er is dan een huwelijk geweest tussen een Focke N.N. en een N.N. Jeppema, omdat het vrouwenwapen op de zerk dus het Jeppema wapen is.
 
Het gaat hier om Focke Tjercx die gehuwd was met Tryn Jeppema.
Focke van secretaris van Oostdongeradeel van 1582 tot na 1591.
 
Mogelijk dat zijn zoon Hotze dus al vroeg naar Leiden vertrok, omdat Leiden in die tijd uiteraard de lakenstad bij uitstek was.
Zijn vrouw is dan waarschijnlijk een zuster van Jacob van Jeppema, die lakenkoper te Leeuwarden was.

Jacob van Jeppema
Jacob Johannesz. van Jeppema werd omstreeks 1550 geboren als zoon van Johannes Jacobs Jeppema en Impk Ayes..
Omstreeks 1585 trouwde hij met Okje Boelema, dochter van Augustinus Boelema en Catharina van Arum.
Van deze Jacob is bekend dat hij lakenkoper was, dus hij zal vaak in Leiden zijn geweest.
Zijn vrouw Okje overleed op 23 oktober 1594 en lag begraven in Leeuwarden, maar haar zerk werd later overgebracht naar Minnertsga.

Familiewapens Jeppema-? op grafzerk van Ockien Boelema, huisvrouw van Jacob van Jeppema.De tekst op de steeen is als volgt:

Hier leit begrave de eerbare Ockien Bolema dhuvisvrou va Iacob Ieppema en is gervst anno 1594 de 23 octobris

In het midden van de zerk twee wapens: Jeppema en Boelema.
Opnieuw dus een Jeppema wapen en ook hier weer boven de lelie en onder de klaver.
In het midden een soort kruis en links weer de halve Friese adelaar.
Het gaat hier dus weer om een variant op het Jeppema wapen.
Opvallend is dat het rechterwapen is afgesleten of vernield, terwijl het Jeppema wapen nog intact is.
Het helmteken is een lelie.

Van deze Jacob van Jeppema is nog een bijdrage uit 1573 in het Album Amicorum bekend van Poppe van Feytsma.

Bijdrage uit 1573 te Douai van Jacobus van Jeppema in het Album Amicorum van Poppe van Feytsma


Ook in deze bijdrage hetzelfde wapen als op de grafzerk, echter met de klaver boven en lelie onder!
Mogelijk dat één van de kunstenaars een foutje heeft gemaakt?
Overigens zijn hierdoor nu wel de kleuren van het wapen bekend.


Een familierelatie tussen Jacob Johannesz. van Jeppema en Jeppe Abbes van Jeppema heb ik helaas nog niet kunnen vinden.
Hopelijk dat anderen nu mee kunnen zoeken naar verdere informatie en verbindingen.
Een wat betere genealogie Jeppema zou daarbij het doel kunnen zijn.


Links
http://www.stinseninfriesland.nl/JeppemaStateWesternijkerk.htm
https://www.walmar.nl/inscripties.asp
https://www.walmar.nl/wapens.asp
https://www.hvnf.nl/2021/05/alba-amicorum-met-friese-inscripties-en-meer/ 
http://www.mpaginae.nl/Stamboek/FrAdel.htm 
http://www.mpaginae.nl/Galilea/Mensonides.htm 
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_files/download/id/2088
https://www.hvnf.nl/2018/06/expositie-de-historie-van-jeppemastate-en-de-kerk-van-westernijtsjerk/ 
https://fy.wikipedia.org/wiki/Jeppemastate_(Westernijtsjerk) 
https://allefriezen.nl/ 

 

zaterdag 10 juli 2021

Friese kapiteins (64) : Jacob Melander van Holzappel

In deze serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden.

Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie meestal nog niet eerder een minibiografie is verschenen.

 


Achtergrond

Jacob werd in 1584 in Hadamar als zoon van Wilhelm Eppelman en Anna Seifenmacher geboren. Zijn ouders waren gewone burgers en ingezetenen van het graafschap Nassau-Hadamar.
Zijn vader was belastinginner maar oom Johan was in Den Haag als secretaris en raadgever werkzaam voor niemand minder dan prins Maurits.
Deze oom gebruikte de naam Melander of Milander, een Grieks vertaling van zijn achternaam.
In deze periode was het gangbaar, vooral onder geleerden, om hun naam in het Latijn of Grieks te schrijven.

Johan Melander kocht in 1598 de heerlijkheid Poederoijen en werd hiermee heer van deze heerlijkheid.
In 1622 overleed Johan Melander en de erfenis bleek reden tot een proces tussen dochter Emilia Philippina en neef Jacob in 1625 waarbij de laatstgenoemde wel aangeduid werd als heer van Poederoijen.

Jacob had drie broers: Adolf (1577-1602), Johann Georg (1579-?) en Peter (1589-1648). De oudste broer Adolf stierf op 25-jarige leeftijd als student in Herborn. Johann Georg, Jacob en Peter moeten een deel van hun opvoeding bij hun oom Johan in Nederland hebben genoten en droegen ook de naam Melander. Op 29 oktober 1608 werden de broers door de Duitse keizer in Praag onder de naam ‘Holtzapfel de Mélander’ in de adel verheven. De aanleiding voor deze bijzondere en eervolle verheffing is echter niet duidelijk, voor de broers vormde het in ieder geval een flinke stap op de maatschappelijke ladder. Jacob en Peter dienden beiden in het Staatse leger.

Militaire carriere
Jacob treffen we in 1621 als luitenant binnen het Groninger regiment en wordt hem drie maanden verlof verleend om tijdelijk in Hamburgse dienst te treden.
Een jaar later wordt Albert Bonnema in zijn plaats benoemd tot luitenant.
Het lijkt aannemelijk dat Jacob promotie heeft gemaakt tot kapitein, maar het is ook mogelijk dat hij langer in Hamburgse dienst heeft gevochten en zijn luitenantsplaats werd vergeven.
In ieder geval zien we Jacob in 1624 als kapitein in Groningen terug. Hij heeft dan een conflict met de erfgenamen van de overleden kapitein Gerhard Sloot.
Jacob volgde Gerhard Sloot naar alle waarschijnlijkheid als kapitein op en nam in die hoedanigheid ook diens compagnie over.
Vaak mondde de financiële afwikkeling uit in een proces tussen de nieuwe kapitein en de erfgenamen van de oude kapitein.
In 1631 wordt Jacob als kapitein opgevolgd door Tiete van Galema. Dit kan erop duiden dat Jacob het Staatse leger heeft verlaten.
Wat Jacob na 1631 heeft gedaan is tot op heden niet duidelijk.
In 1629 huwde Jacob met Wigboldina van Ewsum, een nichtje van de kolonel van het Groninger regiment Caspar van Ewsum.
Zij kregen twee kinderen: Adolf en Wigbold Wilhelm.
Het echtpaar bewoonde de borg De Blauwborg in Obergum.

Obergum : tekening van Stellingwerf : Blauwborg te Ranum
 Het terrein van de borg De Bake of Blauwborg.


Johan Georg Holtzappel
Van broer Johan Georg is weinig bekend. Wel komen we een J. Melander als student in Franeker tegen en promoveert iemand met dezelfde naam in 1623 aan deze universiteit. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om Johan Georg want oom en naamgenoot Johan was al in 1622 overleden.

Peter Holtzappel
Broer Peter maakte gedurende zijn leven een bliksemcarrière en stierf in 1647 als Rijksgraaf en opperbevelhebber van het keizerlijke leger. Peter studeerde aan de Universiteit van Leiden, maar koos vanaf 1614 voor een militaire carrière in het Staatse leger. In 1616 ging hij mee met een Nederlands expeditieleger naar Venetië en in 1621 werd hij benoemd tot stadscommandant van Basel. In 1633 werd hij aangesteld tot luitenant-generaal van het Hessische leger dat tijdens de Dertigjarige Oorlog binnen de protestantse Unie in Duitsland vocht. In 1638 huwde hij met Agnes von Efferen, genaamd Hall. Opvallend detail: het huwelijk vond plaats in Groningen, de woonplaats van broer Jacob. In 1641 maakte Peter een opvallende keuze: hij wisselde van partij en trad in dienst van het keizerlijke leger. In diezelfde periode werd Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar als gezant naar keizer Ferdinand II in Wenen gestuurd om voor de familie Van Nassau aan het keizerlijke hof de Nassause belangen te behartigen. Tijdens zijn verblijf in Wenen nam Johan Lodewijk het katholieke geloof aan en vervulde als bemiddelaar een belangrijke rol tijdens de onderhandelingen voor de Vrede van Munster. Gezien de nauwe banden met Hadamar is het niet ondenkbaar dat de overstap van Johan Lodewijk ook Peter heeft doen besluiten om over te gaan naar het keizerlijke kamp. Het legde hem in ieder geval geen windeieren. Hij mocht zich voortaan veldmaarschalk noemen en werd na het overlijden van Matthias Gallas zelfs opperbevelhebber over het gehele keizerlijke leger. Ook leverde het hem en zijn broer Jacob de titel van Rijksgraaf op. Peter stierf in één van de laatste gevechten van de Dertigjarige Oorlog in 1647 en werd begraven in de Johanneskerk in Esten. Peter had een fortuin verworven met zijn functie als bevelhebber en dat stelde zijn weduwe in staat om de naburige heerlijkheid Schaumburg te kopen. Inmiddels had de familie veel geld geleend aan de door de oorlog verarmde adellijke families, zoals de Van Nassau. Deze familie probeerde door middel van huwelijkspolitiek hun schuld kwijt gescholden te krijgen en de verkochte landgoederen weer in de familie te krijgen. In 1653 huwde dochter Elisabeth Charlotte van Holzappel-Schaumburg met prins Adolf van Nassau-Dillenburg.Portret van Peter Melander von Holzappel.
Nationalmuseum

Peter Melander von Holzappel


Familiewapen

familiewapen Melander van HolzappelFamilieleden in het leger

 • Zijn zoon Willem Hendrick van Wartensleben werd kapitein.
 • Peter van Holzappel (1589-1648), was luitenant-generaal is Hessische dienst. Hij was een roer van Jacob.
 • Johan Wilhelm van van Holzappel was majoor in Staatse dienst en sneuveld aan de Boyne in 1688 in Ierland.
  Hij was een buitenechtelijke zoon van Peter van Holzappel.

Vaandel
onbekend


 

Compagnie nr. C75
* Jacob Melander van Holzappel (1589-?)
* Kapitein van 1622 - 1631

* Voorganger: Gerhard Sloot?
* Opvolger: Tiete van Galama
 

 

Bronnen / meer informatie
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm|

Hessische biografie: https://www.lagis-hessen.de/pnd/118774816
Groninger Archieven, resoluties
Gelders Archief, 0124 Hof van Gelre en Zutphen, 5104
HHStA Wiesbaden Abt. 171 Nr. 731, Bll. 37ff. [Untersuchungen des Dr. Wolfgang Ficinus von Hadamar im Auftrag des Fürsten Johann Ludwig von Nassau zur Herkunft Melanders, 1641/1642]

ADB, Bd. 13, 1881, S. 21-25 (Leopold von Eltester)
NDB 9, 1972, Bd. 9, 1972, S. 571
Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 9. Theil, Wien 1863, S. 245
Nassauische Lebensbilder Bd. 4, 1950, S. 36-53 (Fritz Geisthardt)
Karl Friedrich von Frank, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823, Bd. 2, S. 226 und 227
Martin Brück: Politik im Duodezformat. Die Herrschaft Holzappel-Schaumburg in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Nassauische Annalen Bd. 121, 2010, S. 29-72
Steffen Leins, Reichsgraf Peter Melander von Holzappel (1589–1648). Aufstieg eines Bauernsohns als Kriegsunternehmer, Diplomat und Herrschaftsorganisator. In: Militär und Gesellschaft in der frühen Neuzeit. 14, 2010, 2, S. 348–357
Simon Schmitz, Die Erbstrategie Peter Melanders von Holzappel und ihr erfolgreiches Scheitern. In: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte. 41, 2015, S. 99–144
Erich Bartholomäus, Die Mutter Peter Melanders, Reichsgrafen von Holzappel, in: Hessische Familienkunde Bd. VI, 1962, Sp. 179-182
Erich Bartholomäus, Die Eppelmann, Holzappel und Melander in Hadamar, in: Hessische Familienkunde Bd. VII, 1963, Sp. 65-72.Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.
 

Friese Nassause Regiment
Kapitein

 1. Jacob van Roussel

 2. Adriaen Slijp

 3. Bonefacius van Scheltema

 4. Ludolf Potter

 5. Frans van Roussel

 6. Abbe van Bootsma

 7. Jan Sageman

 8. Juw van Eysinga

 9. Frans van Donia

 10. Lolle van Ockinga

 11. Taecke van Hettinga

 12. Frans van Cammingha

 13. Wigle van Hania

 14. Arent van Arentsma

 15. Wopcke van Herema

 16. Willem van Inthiema

 17. Ids van Eminga

 18. Seerp van Dijxtra

 19. Sybren van Walta

 20. Tiete van Galama

 21. Jacques van Oenema

 22. Sybe van Aylva

 23. Jan van Burmania

 24. Juw van Harinxma

 25. Jarich van Hottinga

 26. Epe van Heemstra

 27. Damas van Loo

 28. Douwe van Andringa

 29. Rienck van Dekema

 30. Ruurd van Feytsma

 31. Binnert van Heringa

 32. Wybren van Roorda

 33. Johan van Bonga

 34. Idzart van Grovestins

 35. Frans Aebinga van Humalda

 36. Hans van Oostheim

 37. Jan van Idsaerda

 38. Gosewijn van Wiedenfelt

 39. Tjalling van Sixma

 40. Georg Frederick thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

 41. Doecke van Hemmema

 42. Philip van Boshuizen

 43. Harmen van Wonsdorp

 44. Willem van Haren

 45. Douwe van Glins

 46. Hessel van Aysma

 47. Quirijn de Blau

 48. Jacob van Ruffelaer

 49. Peter Sedlnitsky

 50. Tjaard Wederspan

 51. Jacques van Challansi

 52. Doecke van Rinia

 53. Doecke van Martena

 54. Tjaard Tjebbes Hobbema

 55. Jan Gerckes Hoptilla

 56. Michiel Hagen

 57. Simon Jongestall

 58. Leendert Huijghis

 59. Rencke van Lycklama

 60. Tjerk van Solckema

 61. Taecke Lieuwes

 62. Rogier Slijp

 63. Douwe Aylva van Loo

 64. Jacob Melander van Holtzappel

Friese Nassause Regiment
Luitenant

 1. Rienck van Sytzama

 2. Hoyte van Goslinga

 

Groninger Nassause Regiment
Kapitein

 1. Caspar van Ewsum

 2. Boiocko van der Wenghe

Hoogduitse Nassause Regiment
Kapitein

 1. Nicolaas van Boringervrijdag 2 juli 2021

Portrettenserie van de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik in 1664

Op 15 december 1664 werd de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) begraven in de Jacobijner Kerk te Leeuwarden.

Dit was een grootse gebeurtenis, die nogal indrukwekkend zal zijn geweest voor de inwoners van Leeuwarden.

In een rouwstoet van ongeveer 250 deelnemers, wordt de kist, met daarin het lijk van de stadhouder, naar de kerk gedragen.
De gehele rouwstoet, een lijkstatie genoemd, is nagetekend door Frans Carré op 25 platen, die gelukkig bewaard zijn gebleven.
In april 1666 kopen de Staten van Friesland 150 exemplaren van deze serie, waarvan 50 ingekleurd.

In het jaarboek Oranje-Nassau staat een prachtig artikel over deze rouwstoet, geschreven door Marlies Stoter, conservator van het Fries Museum.
Zij beschrijft hierin o.a. de samenstelling en de volgorde van de lijkstatie.

Ze schrijft hierin dat Carré in 1666 100 goudgulden kreeg voor het tekenen van de begrafenis.
Een schetsboekje van hem is bewaard gebleven, waarin oorspronkelijk 64 pagina's zaten van het tweede gedeelte van de stoet, met vertegenwoordigers van de Staten van Friesland en van de magistraten en vroedschappen van de steden.
Door de vergelijking van de nog bestaande schetsen is bewezen dat het om natuurgetrouwe schetsen van de deelnemers gaat!

Door de beperkte ruimte in het artikel zijn daar slechts weinig deelnemers van de stoet afgebeeld, dus is het tijd om in deze serie de overige personen een 'gezicht te geven'.
In deze serie worden (bijna) alle personen behandeld, waarbij goed is om te weten dat het meestal de enige afbeelding van deze persoon is.

Behalve heel veel officieren, gaat het ook om belangrijke bestuursfuncties in Friesland, Groningen en Drenthe. 

Hieronder de reeds verschenen deelnemers:

Nr. Naam Beroep in 1664 Leefde van Militair Overige
1 Ritscke van Unia ritmeester 1640-1672 X  
2 Hendrick de Baar kapitein-luitenant ong. 1610-? X  
3 Gerrit van Amama luitenant-kolonel 1625-1677 X  
4 Caspar van Tiddinga 'edelman' ong. 1630->1701 X Vanaf 1672 kapitein
5 Folckert Rommerts herault des armes ? X  
6 Christaan van Wartensleben Maistre der Ceremonien ong. 1640-? X Vanaf 1666 kapitein
7 Sjuck van Eminga 'edelman' ong. 1640- >1671 X Vanaf 1671 kapitein?
8 Gabbe van Meynsma 'edelman' ong. 1630- >1684    
9 Arent van Lintelo kapitein ong. 1630-1672 X Hij was <1664 kapitein.
10 Cirko van Grevinghe hoofdeling 1639-1719   Woonde te Zeerijp
11 Laelius van Lycklama ? ong 1640 X Hij werd ong. 1669 ritmeester
12 Sicco van Eminga onbekend ong 1640-1682   Woonde op Wiarda State te Goutum
13 Gerrit Gerrits van Loo onbekend ong. 1645- >1664    
14 Sybrant van Ockinga waarsch. al officier 1646-1698 X kapitein vanaf 1666
15 Hessel Hotzes van Aysma onbekend ong. 1635- <1680   kapitein vanaf ong. 1673
16 Ulbe Jans van Bootsma onbekend ong. 1630- >1665    
17 Binnert Heringa van Grovestins onbekend 1641-1696   Vanaf 1672 Raadsheer
18 Tjalling van Camstra onbekend (hij was ws R.K.) ong. 1640-1693   Woonde op Tjaarda te Rinsumageest.
19 Arent Gerrits van Loo onbekend 1644-? X Hij werd in 1671 kapitein
20 Agge Douwes van Sixma onbekend 1636-1699   Later Raadsheer en grietman
21 Lamorael van der Noot kapitein 1643-1670    
22 Haye Hayes van Rinia kapitein ong. 1630- >1665 X Waarschijnlijk kapitein in het Groninger regiment.
23 Sicke Taeckes van Cammingha onbekend 1643-1669    
24 Rempt ten Ham kapitein 1622-1672 X  
25 Bartholt van Aylva zonder beroep (RK) ong. 1630-1680    
26 Tjalling Homme van Camstra zonder beroep (RK) ong. 1635-1719    
27 Johan Georg vrijheer thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ritmeester 1637-1674 X later kolonel.
28 Bonne Donia van Harinxma onbekend (RK?) 1624-1665)    
29 Berent van Sevenaer onbekend 1636-1687 X later ritmeester
30 Ricquin van Frentz ritmeester ong. 1620-1687 X  
31 Johan Gruys kapitein-majoor 1614-1678 X  
32 Sybren Tjaerts van Walta kapitein-majoor 1617-1673 X  
33 Ynte van Kingma ritmeester en majoor ong. 1621-1700 X  
34 Philips Sigismund van der Wenge ritmeester en majoor ong. 1610-1684 X Groninger Regiment
35 Bocke Poppes van Burmania Raad ter Admiraliteit 1637-1702   Woonde te Appingedam
36 Syds Keimpes van Donia zonder beroep (RK?) ong. 1625-1667    
37 Haring van Sythiema zonder beroep (RK?) ong. 1611-1668   Woonde te Hallum, Sythiema State
38 Hessel van Eminga zonder beroep (RK?) ong. 1620- >1677   Woonde te Bilgaard, Tania Burg
39 Oene van Roorda zonder beroep (RK?) ong. 1610-1670   Woonde ws op Wytsma State te Birdaard
40 Sweer van Tamminga luitenant-kolonel 1629-1681 X In Groninger Regiment
41 Gemme Laes van Burmania houtvester en pluimgraaf 1626-1671    
42 Syds (Pybes?) van Eminga onbekend ong. 1600->1664?   Onzeker of het deze Syds van Eminga is.
43 Poppo van Burmania luitenant-kolonel 1603-1676 X  
44 Doecke van Hemmema kolonel 1603-1696 X  
45 Bernard Entens ritmeester en majoor ong. 1600- >1664 X in het Groninger Regiment
46 Ernst Willem van Haren ritmeester en majoor 1623-1701 X later nog kolonel en grietman
47 Watze Wytze van Cammingha RK 1602-1686   mogelijk Gedeputeerde van Friesland?
48 Watze van Cammingha RK, Vrijheer van Ameland 1603-1668    
49 Andolf Clant kolonel Groninger Regiment ong. 1610- <1673 X  
50 Georg Frederick vrijheer thoe Schwartzenburg en Hohenlansberg   1607- >1670 X tot 1660 was hij kolonel
51 Hans Michels Pikeur en rustmeester ong. 1640-? X  
52 Philip Ernst Vegelin van Claerbergen Kolonel 1613-1693 X  
53 Hans Willem baron van Aylva Kolonel 1633-1691 X  
54 Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Kolonel 1638-1674 X overleed bij de Slag bij Seneffe.
55 Eppo Gockinga Kolonel ong. 1600- >1664 X  
56 Ernst van Aylva Kolonel ong. 1620-1665 X  
57 Wilco Holdinga baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ritmeester/majoor 1598-1668 X woonde op Eysinga State te Rinsumageest
58 Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz stadhouder 1657-1696 X  
59 Hilbrand Gruys voormalig rekenmeester Stad en Lande ong. 1590->1664   liep ook mee in de lijkstatie van Ernst Casimir
60 Johan Coenders kapitein en stalmeester ong. 1635-1694-1696 X woonde te Marrum, Ponga State
61 Abbe van Bootsma onbekend ong. 1600-1670   woonde te Wirdum
62 Gezant van de grote keurvorst Frederik Willem van Brandenburg gezant ?-?   onbekend wie dit is
63 Johan de Mepsche hoofdeling te Loppersum 1633- >1672    
64 Maurtis baron van Isselstein onbekend 1638-1700? X hij werd later ritmeester en woonde enige tijd op Hania State te Holwerd.
65 Lambertus van Coehoorn vaandrig / page aan hof van WF ong. 1625->1664 X Later werd hij dijkgraaf van Oostdongeradeel
66 Gesant van sijn Hoocheijt de Prince van Orangien (wie?) gezant van prins Willem III van Oranje. ?    
67 Otto van Jeltinga ontvanger-generaal Kollumerland ong. 1642-1706 X Later werd hij kapitein
68 Feye van Burmania kapitein 1627-1679 X Mededrager van de doodskist
69 Douwe van Sytzama kapitein 1620-1672 X Mededrager van de doodskist
70 Gerrolt van Ockinga kapitein 1620-1665 X Mededrager van de doodskist
71 Sicke van Rinia kapitein 1621-1667 X Mededrager van de doodskist
72 Jan van Roorda kapitein 1605-1672 X Mededrager van de doodskist
77 Ruurd van Glins kapitein 1615-1669 X Mededrager van de doodskist
78 Tjaert Douwes van Andringa kapitein ong. 1635-1674 X Mededrager van de doodskist
79 Hans Hommes van Hettinga kapitein ong. 1610- >1672 X Mededrager van de doodskist
80 Poppe Douwes van Andringa kapitein ong. 1640-1671 X Mededrager van de doodskist
81 Jan Eminga van Loo kapitein 1627- <1690 X Mededrager van de doodskist
82 Johan van Burum kapitein 1632- >1701 X Mededrager van de doodskist
83 Epe van Aesgema kapitein 1623-1676? X Mededrager van de doodskist
84 Ulbe van Sixma kapitein 1630-1672 X Mededrager van de doodskist
85 Hendrik Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg kapitein 1632- <1682 X Mededrager van de doodskist
86 Arnold van Vierssen kapitein 1635- >1681 X Mededrager van de doodskist
87 Johan Murray kapitein 1619-1666 X Mededrager van de doodskist
88 Jacob Cock kapitein ong. 1635-1669 X Mededrager van de doodskist
89 Hotze van Aysma kapitein 1628-1674 X Mededrager van de doodskist
90 Laes van Grovestins kapitein 1634-1667 X Mededrager van de doodskist
91 Idzart Jacob van Harinxma kapitein 1636-1692 X Mededrager van de doodskist
92 Menno van Coehoorn kapitein 1641-1704 X Mededrager van de doodskist
93 Hessel van Bootsma kapitein ong. 1630-1674 X Mededrager van de doodskist
94 Douwe van Sixma kapitein 1634-1684 X Mededrager van de doodskist
95 Gerlach Doys kapitein 1626-1685 X Mededrager van de doodskist
96 Feye van Heemstra kapitein 1633-1685 X Mededrager van de doodskist
97 Watze van Burmania kapitein 1631-1691 X Mededrager van de doodskist
98 Christiaan Coenen luitenant ong. 1640- >1680 X Mededrager van de doodskist
99 Seerp Heerman kapitein-luitenant ong. 1640-1689 X Mededrager van de doodskist
100 Augustinus Ydsma vaandrig ong. 1640-1682 X Mededrager van de doodskist
101 Douwe van Echten vaandrig 1636- >1690 X Mededrager van de doodskist
102 Jacob Jouwersma vaandrig 1627- <1659 X Mededrager van de doodskist
103 Johan van Andla vaandrig ong. 1640-1680? X Mededrager van de doodskist
104 Tjaert Eeck kapitein (Groningen) ong. 1627-1671 X Mededrager van de doodskist
105 Hendrik Losecaat kapitein (Groningen) 1628-1702 X Mededrager van de doodskist
106 Harmen Gruys kapitein (Groningen) 1620-1679 X Mededrager van de doodskist
107 Geert Wicheringe kapitein (Groningen) 1631- >1664 X Mededrager van de doodskist
108 Johan Victorinus Krzinezky, baron van Ronau kapitein (Groningen) ong. 1620->1664 X Mededrager van de doodskist
109 Hubert Struuck kapitein (Groningen) ong. 1625- <1690 X Mededrager van de doodskist
110 Johan Lutsborgh kapitein (Groningen) ?-?  [ONBEKENDE OFFICIER!] X Mededrager van de doodskist
111 Damas van Loo luitenant-kolonel 1605-1666 X maarschalk en directeur van de ceremonie
112 Wigbolt Broersma luitenant-kolonel ong. 1620- >1672 X maarschalk en directeur van de ceremonie
113 Tjalling van Sixma majoor ong. 1625-1671 X maarschalk en directeur van de ceremonie
    EINDE MILITAIRE STOET      
114 Bonifacius van Vrijberghe pensionaris 1625-?   gecommitteerde Staten Generaal
115 Sjoerd van Aylva grietman Dantumadeel ong. 1616-1679   gecommitteerde Staten Generaal
116 Willem van Haren grietman het Bildt 1626-1708   gecommitteerde Staten Generaal
117 Hendrik Gockinga afgevaardigde Staten Generaal 1624-1674   gecommitteerde Staten Generaal
118 Cornelis van Vrijberghe Schepen van Tholen / burgemeester ong. 1623-1683   lid Raad van State
119 Frederick Sirtema van Grovestins ontvanger-generaal Friesland ong. 1610-1669   lid Raad van State
120 Jan Gansneb genaamd Tengnagel baljuw (schout) van Naarden 1619- >1664   lid Raad van State
121 Hieronymus van Beverningh regent, dipolmaat 1614-1690   lid Raad van State
122 Sytze Gravius luitenant 1635- >1697   Heraut van de Friese Staten
123 Laes van Burmania lid Friese Staten 1638-1691   Friese Staten, Leeuwarderadeeel
124 Jan Sydses oud-secretaris Leeuwarderadeel ?- <1668   Friese Staten, Leeuwarderadeel
125 Bartholt van Douma grietman Ferwerderadeel ong. 1635-1678   Friese Staten, Ferwerderadeel
126 Bartholomeus van Nijsten Raad ter Admiraliteit Harlingen in 1692 1628-1696   Friese Staten,
Ferwerderadeel
127 Ernst Sicco van Aylva grietman van Westdongeradeel 1635-1679   Friese Staten,
Westdongeradeel
128 Georg Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg grietman van Oostdongeradeel 1637-1674   Friese Staten, Oostdongeradeel
129 Nicolaas Doenga secretaris van Oostdongeradeel ong. 1635- <1679   Friese Staten, Oostdongeradeel
130 Feye van Scheltema grietman van Kollumerland ong. 1630-1666   Friese Staten, Kollumerland
131 Gatze van Broersma secretaris van Kollumerland 1626-1678   Friese Staten, Kollumerland
132 Petrus Mejontsma onbekend 1630-1677   Friese Staten, Achtkarspelen
133 Livius van Scheltinga grietman van Achtkarspelen 1634-1670   Friese Staten, Achtkarspelen
134 Jacob Nicolaas Canter secretaris van Dantumadeel 1631-1698   Friese Staten, Dantumadeel
135 Sippe Meckema van Aylva grietman Tietjerksteradeel ong. 1624-1669   Friese Staten, Tietjerksteradeel
136 Arent van Hillema ontvanger-generaal Tietjerksteradeel 1608-ong. 1670   Friese Staten, Tietjerksteradeel
137 Arent van Haersma grietman Smallingerland 1645-1709   Friese Staten, Smallingerland
138 Focke Fockes Eringa oud-secretaris Smallingerland ong. 1615- <1679   Friese Staten, Smallingerland
139 Watze van Roorda plaatsvervanger voor zijn verre neef Carel van Roorda, die de grietman was, maar al meeliep als gedeputeerde ong. 1629-1670   Friese Staten, Idaarderadeel
140 Frans van Eysinga grietman van Rauwerderhem 1621-1673   Friese Staten, Rauwerderhem
141 Willem Hagius advocaat Hof van Friesland (!!) 1623-1673   Friese Staten, Rauwerderhem
142 Idzart van Grovestins grietman van Menaldumadeel 1630-1679   Friese Staten, Menaldumadeel
143 Jan van Amama convoymeester Admiraliteit Harlingen 1625-1678   Friese Staten, Franekeradeel
144 Douwe van Walta grietman van Barradeel ong. 1625-1674   Friese Staten, Barradeel
145 Matthijs van Idsinga secretaris van Barradeel 1629-1712   Friese Staten, Barradeel
146 Douwe Aylva van Loo grietman van Baarderadeel 1639-1669   Friese Staten, Baarderadeel
147 Gerard van Adius advocaat Hof van Friesland 1627-1676   Friese Staten, Baarderadeel
148 Assuerus van Grovestins monster-commissaris Friesland 1632-1699   Friese Staten, Hennaarderadeel
149 Taecke van Cammingha old-grietman Wonseradeel 1605-1668   Friese Staten, Wonseradeel
150 Jacob Jansen Merwerda mede-rechter Wonseradeel ong. 1610-ong. 1670   Friese Staten, Wonseradeel
151 Doecke Martena van Burmania grietman Wymbritseradeel 1627-1692   Friese Staten, Wymbritseradeel
152 Jarich Sirtema vann Grovestins grietman Hemelumer Oldeferd <1640-1672   Friese Staten, Hemelumer Oldeferd
153 Poppe Sjoerds 'de Jonge' koopvaardijschipper ong. 1620- <1674   Friese Staten, Hemelumer Oldeferd
154 Theodorus Keth gezworen gemeensman, oud burgemeester Harlingen 1631-1667   Friese Staten, Het Bildt
155 Regnerus van Andringa burgemeester van Utingeradeel ong. 1606-1671   Friese Staten, Utingeradeel
156 Hessel van Sminia oud-rekenmeester Friesland 1588-1670   Friese Staten, Utingeradeel
157 Jacobus Bouricius grietman Aengwirden 1629-1672   Friese Staten, Aengwirden
158 Hippoytus Beyma van Aerssen advocaat Hof van Friesland.
Moeder is een Crack, mogelijk bezittingen in H'veen.
1634-1689   Friese Staten, Aengwirden
159 Sybrand van Osinga grietman van Doniawerstal 1630-1680   Friese Staten, Doniawerstal
160 mr. Dominicus Feenstra advocaat Hof van Friesland ?-1679   Friese Staten, Doniawerstal
161 Egbert van Baerdt grietman Haskerland 1627-1669   Friese Staten, Haskerland
162 Fedde Rouckes mederechter te Heerenveen 1621-1690   Friese Staten, Schoterland
163 Saecke Fockens OF
Tinco Teyens
grietman van Opsterland
secretaris van Opsterland
1599-1652 (!)
1643-1666
  Friese Staten, Opsterland
164 Hepcke van Fockens kapitein-luitenant 1640-1666   Friese Staten, Opsterland
165 Gooitzen Haantjes Ottema secretaris van Gaasterland ?-1682   Friese Staten, Gaasterland
166 Frederik van Roorda grietman Lemsterland ong. 1615-1665   Friese Staten, Lemsterland
167 Bernardus van Echten secretaris Lemsterland 1630-1671   Friese Staten, Lemsterland
168 Lubbert Lycklama a Nijeholt grietman Ooststellingwerf 1639-1697   Friese Staten, Ooststellingwerf
169 Laelius Tjerks Swaga secretaris Ooststellingwerf ong. 1620- <1698   Friese Staten,
Ooststellingwerf
170 Dirck Hobbes van Baerdt grietman Weststellingwerf 1619-1673   Friese Staten, Weststellingwerf
171 Romcke Sickes Gayckema burgemeester Leeuwarden ong. 1585-1670   Friese Staten, Leeuwarden
172 Claes Kann bouwmeester Leeuwarden, lid van de raad. 1605- >1676   Friese Staten, Leeuwarden
173 Floris Florisz Posthumus burgemeester van Bolsward ong. 1620- ?1664   Friese Staten, Bolsward
174 Tjerk Boelens secretaris van Wonseradeel ong. 1635-1673   Friese Staten, Bolsward
175 Henricus Schotanus a Sterringa burgemeester van Franeker 1625-1678   Friese Staten, Franeker
176 Pieter Roelofs vroedsman van Franeker ?-?   Friese Staten, Franeker
177 Aert Gerrit Gorp burgemeester van Sneek 1616- <1667   Friese Staten, Sneek
178 Melchior Dircks Hellendoorn lid vroedschap van Sneek, oud-burgemeester van Sneek ong. 1600- >1665   Friese Staten, Sneek
179 Johannes Waalwijk burgemeester Dokkum ong. 1605- >1664   Friese Staten, Dokkum
180 Gerrit Freerks Stinstra lid vroedschap / burgemeester Dokkum ong. 1630- >1664   Friese Staten, Dokkum
181 Theodorus Stansius burgemeester Harlingen 1629-1705   Friese Staten, Harlingen
182 Schelte Jurjens Fontein gezworen gemeensman Harlingen 1610-1678   Friese Staten, Harlingen
183 Oene Gosses Geldorp burgemeester Stavoren 1614-1666   Friese Staten, Stavoren
184 Heere Obbes vroedsman? van Stavoren, later burgemeester ?->1666   Friese Staten, Stavoren
185 Sybe Bruynsma burgemeester van Sloten ong. 1620-1674   Friese Staten, Sloten
186 Jelle Pieters Bruininga (later) burgemeester van Workum ong. 1644- <1688   Friese Staten, Workum
187 Frederick van Inthiema (later) burgemeester van Workum 1619-1697   Friese Staten, Workum
188 Evert Everts (later) burgemeester van IJlst ?-?   Friese Staten, IJlst
189 Wybe Johannes Adama (later) burgemeester van IJlst ong. 1640-?   Friese Staten, IJlst
190 Jan Pieters burgemeester van Hindeloopen ?-?   Friese Staten, Hindeloopen
191 Pibo van Douma secrertaris van Staten van Friesland 1614-1675   Friese Staten, Hindeloopen
192 Arent Everts van Arcken klerk Staten van Friesland ong. 1600- >1664   klerk Friese Staten
193 Hessel Conradi klerk Staten van Friesland ong. 1605- >1672   klerk Friese Staten
194 Claes Ygrams kamerbode Staten van Friesland ?- >1664   kamerbode Friese Staten
195 Johannes Pruysen kamerbode Staten van Friesland ong. 1620- >1675   kamerbode Friese Staten
196 Ype Bauckes Rheen deurwaarder Staten van Friesland ong. 1620- >1666   deurwaarder Staten van Friesland
197 Ygram Claesz. van Achlum deurwaarder Staten van Friesland 1629-1689   deurwaarder Staten van Friesland
198 Simon Piers van der Werf deurwaarder Staten van Friesland ?->1672   deurwaarder Staten van Friesland
199 Harmen Meyer deurwaarder Staten van Friesland ong. 1640->1664   deurwaarder Staten van Friesland
200 Douwe Meckema van Aylva grietman van Leeuwarderadeel 1610-1665   Gedeputeerde namens Oostergo
201 Carel van Roorda grietman van Idaarderadeel ong. 1609-1670   Gedeputeerde namens Oostergo
202 Oene van Grovestins grietman vann Hennaarderadeel ong. 1610- >1686   Gedeputeerde namens Westergo
203 Eelcke van Glinstra rekenmeester van Friesland 1608-1667   Gedeputeerde namens Westergo
204 Martinus van Fockens grietman Opsterland 1632-1692   Gedeputeerde, namens Sevenwolden
205 Johannes van Scheltinga grietman Gaasterland ong. 1625-1669   Gedeputeerde, namens Sevenwolden
206 Schelte van Rispens burgemeester IJlst 1622-ong. 1679   Gedeputeerde, namens de Steden
207 Allard Jansz. van Burum burgemeester Leeuwarden 1599-1668   Gedeputeerde, namens de Steden
208 Willem Uma burgemeester Dokkum ong. 1608- >1664   Gedeputeerde, namens de Steden
209 Gijsbert van Vierssen secretaris Gedeputeerde Staten 1638-1698   Secretaris Gedeputeerde Staten
210 Sybrant van Hettinga commies Financien van Friesland ong. 1624-ong. 1680   Commies Financien in Friesland
211 Cornelis Fockes Eringa lakenkoopman te Drachten ong. 1620-1683   Klerk Gedeputeerde Staten
212 Gabriel Kutsch klerk Gedep. Staten 1627-1679   Klerk Gedeputeerde Staten
213 Jan van Aerssen klerk Gedep. Staten ong. 1625- >1664   Klerk Gedeputeerde Staten
214 Johannes Nicolai klerk Gedep. Staten 1617-1712   Klerk Gedeputeerde Staten
215 Claas Rijks van den Bos kamerbode Gedep. Staten ong. 1625- >1672   Kamerbode
Gedeputeerde Staten
216 Jacob van Vierssen kamerbode Gedep. Staten ong. 1630- >1664   Kamerbode
Gedeputeerde Staten
217 Hendrik Cluivinge Gedeputeerde van Groningen en Ommelanden 1614-1696   Gedeputeerde van Groningen en Ommelanden
218 Gerard Gruys Gedeputeerde van Groningen ong. 1630- >1664   Gedeputeerde van Groningen en Ommelanden
219 Ludolf Coenders Raadsheer ong. 1630-1673   Gedeputeerde van Groningen en Ommelanden
220 Allard Pieter van Jongestal Raadsheer Hof van Friesland 1612-1676   Raadsheer Hof van Friesland
221 Dirck Saeckma Raadsheer Hof van Friesland 1610-1666   Raadsheer Hof van Friesland
222 Pieter van Harinxma thoe Slooten Raadsheer Hof van Friesland 1619-1669   Raadsheer Hof van Friesland
223 Here van Ockinga Raadsheer Hof van Friesland ong. 1612-1682   Raadsheer Hof van Friesland
224 Johannes van Glinstra Raadsheer Hof van Friesland 1614-1678   Raadsheer Hof van Friesland
225 Hartzie Jeppema Raadsheer Hof van Friesland ong. 1611-1666   Raadsheer Hof van Friesland
226 Sicke van Grovestins Raadsheer Hof van Friesland ong. 1610-1665   Raadsheer Hof van Friesland
227 Jetze van Sminia Raadsheer Hof van Friesland 1625-1678   Raadsheer Hof van Friesland
228 Dirck Joh. van Scheltinga Raadsheer Hof van Friesland 1621-1671   Raadsheer Hof van Friesland
229 Willem van Vierssen Raadsheer Hof van Friesland 1621-1678   Raadsheer Hof van Friesland
230 Johannes van Bouricius Raadsheer Hof van Friesland 1623-1671   Raadsheer Hof van Friesland
231 Horatius van Knijff Raadsheer Hof van Friesland 1628-1679   Raadsheer Hof van Friesland
232 Antonius Kann Procureur-Generaal Hof van Friesland 1619-1678   Procureur-Generaal Hof van Friesland
233 Sjoerd van Boelens griffier Hof van Friesland 1631-1692   griffier Hof van FrieslandWillem Frederik van Nassau-Dietz, op de eerste plaat van de lijkstatie.

Bronnen:
http://www.mpaginae.nl/At/WF.htm 
Jaarboek Oranje-Nassau 2012 / artikel van Marlies Stoter

Zoeken in deze blog