zaterdag 28 november 2020

De kolonels in de lijkstatie van prins Frederik Hendrik

Op 10 mei 1647 was de begrafenis van de Hollandse stadhouder Frederik Hendrik in Delft.
Hierbij waren uiteraard heel veel hoge heren aanwezig uit heel Nederland.
Het lijk werd vergezeld door de 18 Staatse kolonels, die 'ter zyden het lyck' liepen.

Hieronder heb ik een eerste aanzet gedaan deze namen te verklaren.


De Kolonels

 1. Francois de L'Aubespine
  Franse kolonel en latere generaal over een Frans regiment in Staatse dienst
  Tevens gouverneur van Breda
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_L%27Aubespine
   
 2. Thomas Ferentz
  Kolonel en gouverneur van Sas van Gent
  Fries Regiment
  Afkomstig uit Duitsland
   
 3. Everhard Ehrenreuter van Hoffreit (1596-1664)
  Kolonel en tot 1645 commandeur van Emden
   
 4. Johan van Wijnbergen (1590-1658)
  Kolonel en commandeur van Rijnberk
   
 5. Hessel Meckema van Aylva (1608-1660)
  Kolonel vanaf 1637, vanaf 1645 commandeur van Emden
  Fries Regiment
  https://www.frieseregimenten.nl/officier/hessel-meckema-van-aylva/ 
   
 6. Louis de Plessis (?-?)
  Kolonel vanaf ?
  Fries Regiment
  Afkomstig uit Frankrijk
   
 7. James Eskine (?-1655)
  Kolonel vanaf ?
  Afkomstig uit Schotland
   
 8. John Kirckpatrick (?-?)
  Kolonel vanaf >1643
  Afkomstig uit Schotland
   
 9. Enno Ferentz
  Kolonel vanaf ?
  Gouverneur van Sas van Gent na het overlijden van zijn broer Thomas
  Afkomstig uit Duitsland
   
 10. Johan Adolf van Renesse (1588-1652)
  Kolonel vanaf 20-8-1641
  Tevens gouverneur van Doesburg
   
 11. Eustachius Puchler
  Kolonel vanaf 5-11-1642
  Gouverneur van 's Gravenweerd
   
 12. William Craven
  Kolonel
  Afkomstig uit Engeland
   
 13. John Cromwell (1589-ca 1660)
  Kolonel vanaf 24-12-1642
  Afkomstig uit Engeland
   
 14. Jacob van Goltstein (1619-1665)
  Kolonel
  https://rkd.nl/nl/explore/images/141795
   
 15. Charles de Rechignevoisin des Loges (ong. 1600-1649)
  Kolonel vanaf 22-4-1645 (RvS)
   
 16. Balthasar van Bijma (1595-1658)
  Kolonel vanaf 21-1-1646 RvS
  Groninger Regiment
   
 17. William Drummond
  Kolonel vanaf 19-5-1646 (RvS)
  Fries Regiment
   
 18. William Killegrew
  Kolonel vanaf 26-3-1647 (RvS)
  Afkomstig uit Engeland
  https://dbnl.org/tekst/aa__001biog12_01/aa__001biog12_01_0290.php

zaterdag 21 november 2020

Tjessinga State te Hijlaard

 Tjessinga State te Hijlaard

De familie Tjessinga lijkt al vroeg te zijn uitgestorven, maar de voornaam Hobbe werd nog lang in ere gehouden en lijkt een soort van rode draad te zijn in de bewoningsgeschiedenis van Tjessinga State.
Het lijkt erop dat de voornaam Hobbe een grotere kans bood om deze state te erven.

Jaartal Naam Overige
ong. 1500 - > 1511 Hobbe Doeckes van Rinia / Tjessinga +
Riem van Popma
bewoonde te state en noemde zich naar die state Tjessinga
ong. 1540? - 1562 Hobbe Eelkes van Heringa +
Doedt Wijgersdr. van Eelsma
kleinzoon
ong. 1580-1617 Ulbe Douwes van Aylva +
Sjouck Hobbesdr. van Heringa
dochter
ong. 1610-1645 Hobbe Ulbes van Aylva +
Frouck Epesdr. van Aylva
zoon
ong. 1640-1647 Ulbe Hobbes van Aylva +
Hylck van Lycklama
zoon
     
in 1723 Ulbe Aylva van Burmania eigenaar, maar woonde te Leeuwarden
In het Geografisch Woordenboek van 1749 schrijft Burmania: "Het slot, by menschengeheuge van geen Eigenaar bewoont, is in 1742 afgebroken, edoch de poort blijven staan".  'Mokkema State te Hilaert in Hennaarderadeel, behoort jonker Ulbo Aylva van Burmania, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)
NB: Hennaarderadeel moet uiteraard Baarderadeel zijn.


De naam Mokkema is mogelijk een eerbetoon aan Tjetscke van Mockema (1586-1630), de tweede vrouw van grietman Hobbe Ulbes van Aylva. Deze Hobbe trouwde ong. 1610 met Frouck Epesdr. van Aylva en voor hun is het epitaaf opgericht in de kerk Hijlaard.

Na het overlijden van Frouck in 1617, trouwde hij Hobbe zo'n twee jaar later met Tjetscke van Mockema, die ongeveer vijf jaar eerder ook weduwnaar was geworden van Jarich Riencks van Cammingha.
Epitaaf van Hobbe van Aylva (1582-1645) en zijn vrouw Frouck van Aylva (1589-1617) in de kerk te Hijlaard.


De volledige tekst is als volgt:

Anno 1645 den 14 junij s'morgens ten 7 uure is in den heere ontslapen, den edelen eerntvesten heer jr Hobbe van Aijlva, in leven grietman over Baarderadee, mede gedeputeerde staat van Friesland, curator van de universiteit te Franeker, oud in 't 63 jaar, en leit hier begraven

Anno 1617 den 25 december, s' avonds ten 10 uur, is in den heere ontslapen de edele deugdrijken juffrouw, Frouck van Aijlva, huijsvrouw van den edelen heer jr Hobbe van Aijlva, oud 28 jaar en 9 dagen, en leit hier begraven

De deucht sal gekroont werden.


Aylva         Aylva
Heeringa     Scheltema

Wapens van Ulbe van Heringa en Sjouck van Heringa op epitaaf van Hobbe van Aylva in de kerk Hijlaard

Wapens van Epe van Aylva en Insck van Scheltema op epitaaf van Hobbe van Aylva in de kerk te Hijlaard.


Het grandioze epitaaf werd in opdracht van schoondochter Helena van Lycklama in 1656 geplaatst.
Deze Helena was gehuwd met Ulbe Hobbes van Aylva, zoon van Hobbe van Aylva en Frouck van Aylva.

De wapens aan de linkerkant Aylva-Heeringa zijn van de ouders van Hobbe: Ulbe van Aylva en Frouck van Heringa
De wapens aan de rechterkant Aylva-Scheltema zijn van de ouders van Frouck: Epe van Aylva en Insck van Scheltema.

 

Ter gedachtenisse van den Wel Eedelen Heer Hobbe van Aylva
en sijn huijsfrou heeft Juffrou Helena van Lycklama dit Ephitafij
doen maecken
Anno 1656
R

 

Mogelijk is de onderste letter het signatuur van de maker. In dat geval komt Lou Ripperts in aanmerking.
Deze beeldhouwer, overleden in 1661, maakte ook het prachtige grafmonument voor Hessel Meckema van Aylva in de kerk te Holwerd.

Het monument is onlangs door de kunstschilder/restaurateur Randolph Algera (firma Art Decor)  uit Heerenveen opgeknapt.

zie ook:
* http://www.stinseninfriesland.nl/TjessingaStateHylaard.htm
* http://www.youtube.com/watch?v=v=pwga0BhxEYw

woensdag 18 november 2020

Nieuwe website over de Friese Regimenten

In de afgelopen jaren hebben wij heel veel informatie over Friese officieren verzameld, door het onderzoek naar kolonel Schelte van Aysma.

Dankzij al deze 'bijvangsten' bleek het mogelijk zogenaamde compagnie 'stamboeken' te maken van deze kapiteins, doordat de ene kapitein weer een andere kapitein opvolgde.

Van bijna al deze kapiteins hebben we genealogische gegevens verzameld, zoals geboorte- en overlijdensjaar, huwelijk, ouders, woonplaats, etc.

Dankzij een fantastisch aanbod van webdesigner Van der Let & Partners uit Heerenveen, kon er een website + database gebouwd worden, waarin alle verzamelde gegevens een logische plek kreeg.

Voorwaarde was wel dat het een levende en dynamische website moest worden, waarin telkens weer nieuwe gegevens konden worden toegevoegd.

Want één ding is zeker: het werk is nog lang niet af!

Al jullie informatie, aanvullingen en correcties over Friese officieren, dus vaandrigs, luitenants, kapiteins, luitenant-kolonels, kolonels, generaals, etc. is bij ons van harte welkom!

In de afgelopen jaren hebben wij 61 blogs over Friese kapiteins gemaakt, welke nu allemaal intergraal zijn opgenomen in deze nieuwe website. Nieuwe kapiteinblogs zullen dan ook niet meer heer worden geplaatst, maar op deze website (check de nieuwspagina)

Neem snel een kijkje op: 

www.frieseregimenten.nl


Zoeken in deze blog