zaterdag 21 november 2020

Tjessinga State te Hijlaard

 Tjessinga State te Hijlaard

De familie Tjessinga lijkt al vroeg te zijn uitgestorven, maar de voornaam Hobbe werd nog lang in ere gehouden en lijkt een soort van rode draad te zijn in de bewoningsgeschiedenis van Tjessinga State.
Het lijkt erop dat de voornaam Hobbe een grotere kans bood om deze state te erven.

Jaartal Naam Overige
ong. 1500 - > 1511 Hobbe Doeckes van Rinia / Tjessinga +
Riem van Popma
bewoonde te state en noemde zich naar die state Tjessinga
ong. 1540? - 1562 Hobbe Eelkes van Heringa +
Doedt Wijgersdr. van Eelsma
kleinzoon
ong. 1580-1617 Ulbe Douwes van Aylva +
Sjouck Hobbesdr. van Heringa
dochter
ong. 1610-1645 Hobbe Ulbes van Aylva +
Frouck Epesdr. van Aylva
zoon
ong. 1640-1647 Ulbe Hobbes van Aylva +
Hylck van Lycklama
zoon
     
in 1723 Ulbe Aylva van Burmania eigenaar, maar woonde te Leeuwarden
In het Geografisch Woordenboek van 1749 schrijft Burmania: "Het slot, by menschengeheuge van geen Eigenaar bewoont, is in 1742 afgebroken, edoch de poort blijven staan".  'Mokkema State te Hilaert in Hennaarderadeel, behoort jonker Ulbo Aylva van Burmania, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723 (Fries Museum)
NB: Hennaarderadeel moet uiteraard Baarderadeel zijn.


De naam Mokkema is mogelijk een eerbetoon aan Tjetscke van Mockema (1586-1630), de tweede vrouw van grietman Hobbe Ulbes van Aylva. Deze Hobbe trouwde ong. 1610 met Frouck Epesdr. van Aylva en voor hun is het epitaaf opgericht in de kerk Hijlaard.

Na het overlijden van Frouck in 1617, trouwde hij Hobbe zo'n twee jaar later met Tjetscke van Mockema, die ongeveer vijf jaar eerder ook weduwnaar was geworden van Jarich Riencks van Cammingha.
Epitaaf van Hobbe van Aylva (1582-1645) en zijn vrouw Frouck van Aylva (1589-1617) in de kerk te Hijlaard.


De volledige tekst is als volgt:

Anno 1645 den 14 junij s'morgens ten 7 uure is in den heere ontslapen, den edelen eerntvesten heer jr Hobbe van Aijlva, in leven grietman over Baarderadee, mede gedeputeerde staat van Friesland, curator van de universiteit te Franeker, oud in 't 63 jaar, en leit hier begraven

Anno 1617 den 25 december, s' avonds ten 10 uur, is in den heere ontslapen de edele deugdrijken juffrouw, Frouck van Aijlva, huijsvrouw van den edelen heer jr Hobbe van Aijlva, oud 28 jaar en 9 dagen, en leit hier begraven

De deucht sal gekroont werden.


Aylva         Aylva
Heeringa     Scheltema

Wapens van Ulbe van Heringa en Sjouck van Heringa op epitaaf van Hobbe van Aylva in de kerk Hijlaard

Wapens van Epe van Aylva en Insck van Scheltema op epitaaf van Hobbe van Aylva in de kerk te Hijlaard.


Het grandioze epitaaf werd in opdracht van schoondochter Helena van Lycklama in 1656 geplaatst.
Deze Helena was gehuwd met Ulbe Hobbes van Aylva, zoon van Hobbe van Aylva en Frouck van Aylva.

De wapens aan de linkerkant Aylva-Heeringa zijn van de ouders van Hobbe: Ulbe van Aylva en Frouck van Heringa
De wapens aan de rechterkant Aylva-Scheltema zijn van de ouders van Frouck: Epe van Aylva en Insck van Scheltema.

 

Ter gedachtenisse van den Wel Eedelen Heer Hobbe van Aylva
en sijn huijsfrou heeft Juffrou Helena van Lycklama dit Ephitafij
doen maecken
Anno 1656
R

 

Mogelijk is de onderste letter het signatuur van de maker. In dat geval komt Lou Ripperts in aanmerking.
Deze beeldhouwer, overleden in 1661, maakte ook het prachtige grafmonument voor Hessel Meckema van Aylva in de kerk te Holwerd.

Het monument is onlangs door de kunstschilder/restaurateur Randolph Algera (firma Art Decor)  uit Heerenveen opgeknapt.

zie ook:
* http://www.stinseninfriesland.nl/TjessingaStateHylaard.htm
* http://www.youtube.com/watch?v=v=pwga0BhxEYw


States en kastelen in Friesland en daarbuiten

 1. Sassinga State te Hennaard
 2. Aebinga State te Hijum
 3. Kasteel Poelwijk te Oud-Zevenaar
 4. Harinxmastins te IJlst
 5. Sytzama State te Arum
 6. Wiedenfelt State te Cornjum
 7. Sixma van Andla State te Minnertsga
 8. Klein Hermana te Minnertsga
 9. Mammema State te Jellum
 10. Unia State te Marssum
 11. Blinxtra State te Akkrum
 12. Groot Deersum te Achlum
 13. Hottinga State te Wommels
 14. Unga State te Edens
 15. Tjessinga State te Hijlaard

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog