donderdag 21 mei 2020

Friese States (11) : Blinxtra State te Akkrum

Blinxtra State te Akkrum

--> Ook wel: Blinkstra en later Galama.

Op de bekende site www.stinseninfriesland.nl van Kees Braaksma, staan de meeste Friese states vermeld en beschreven.
Toch valt er hier en daar nog wel wat toe te voegen.

Door het kapiteinsonderzoek naar Leendert Huijghis, kon ik weer een paar
extra bewoners aan het rijtje toevoegen.
Zie ook: http://www.stinseninfriesland.nl/BlinxtraStateAkkrum.htm

Ik ben benieuwd of anderen hier nog wat aan toe kunnen voegen...

Schotanusatlas uit 1718, grietenij Utingeradeel.
 In het midden is 'Jr. Huygis de Hopmans' te lezen, de nieuwere naam van Blinxtra State.


Jaartal Bewoners Overige
1447 Renic Blincxtera Hij was kerkvoogd te Akkrum
ca. 1480 Haye Aytta/Blynxtera Hij was een zoon van Rints Aytta
ca. 1485 Sicke Sickesdr. van Inhiemra +
N.N.
 
1492-1501 Douwe Galama +
Jouck Sickesdr. van Inhiemra
Hij overleed in 1501
ong. 1500?-ong. 1535 Sicke van Galama +
Jelts van Heemstra
Hij overleed ong. 1535
ong. 1535-1568 Taecke van Galama +
Auck van Tjessens
Hij overleed 1568
ong. 1575?-1622 Lenert Fransz. Huijghis +
Wijts Taeckesdr.  van Galama
Hij overleed 1622
1622 Hessel laat de stins afbreken en bouwt er twee nieuwe boerderijen die onder de nummers 6,7 en 8 in het stemkohier worden opgenomen.  
1622-1653 Hessel Huijghis +
Frouck van Wijckel
Hij overleed 1653
Woonden te Hichtum, Wybranda State
1653-1705 Frouck Hesselsdr. van Huijghis +
Tiaert Ulbes van Aylva
Zij overleed 1668
Hij overleed 1705
Woonden te Hichtum, Wybranda State
1705-1745? Cornelis Tjaerts van Aylva Hij overleed 1745
zoon van Tiaert
Woonde te Hichtum, Wybranda State
1728 Juffr. Aylva  
1868 De boerderijen worden afgebroken voor de aanleg van de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle.
De voormalige 'Stationswei' kreeg later de naam 'Galamaleane'.
 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog