vrijdag 2 juli 2021

Portrettenserie van de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik in 1664

Op 15 december 1664 werd de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) begraven in de Jacobijner Kerk te Leeuwarden.

Dit was een grootse gebeurtenis, die nogal indrukwekkend zal zijn geweest voor de inwoners van Leeuwarden.

In een rouwstoet van ongeveer 250 deelnemers, wordt de kist, met daarin het lijk van de stadhouder, naar de kerk gedragen.
De gehele rouwstoet, een lijkstatie genoemd, is nagetekend door Frans Carré op 25 platen, die gelukkig bewaard zijn gebleven.
In april 1666 kopen de Staten van Friesland 150 exemplaren van deze serie, waarvan 50 ingekleurd.

In het jaarboek Oranje-Nassau staat een prachtig artikel over deze rouwstoet, geschreven door Marlies Stoter, conservator van het Fries Museum.
Zij beschrijft hierin o.a. de samenstelling en de volgorde van de lijkstatie.

Ze schrijft hierin dat Carré in 1666 100 goudgulden kreeg voor het tekenen van de begrafenis.
Een schetsboekje van hem is bewaard gebleven, waarin oorspronkelijk 64 pagina's zaten van het tweede gedeelte van de stoet, met vertegenwoordigers van de Staten van Friesland en van de magistraten en vroedschappen van de steden.
Door de vergelijking van de nog bestaande schetsen is bewezen dat het om natuurgetrouwe schetsen van de deelnemers gaat!

Door de beperkte ruimte in het artikel zijn daar slechts weinig deelnemers van de stoet afgebeeld, dus is het tijd om in deze serie de overige personen een 'gezicht te geven'.
In deze serie worden (bijna) alle personen behandeld, waarbij goed is om te weten dat het meestal de enige afbeelding van deze persoon is.

Behalve heel veel officieren, gaat het ook om belangrijke bestuursfuncties in Friesland, Groningen en Drenthe. 

Hieronder de reeds verschenen deelnemers:

Nr. Naam Beroep in 1664 Leefde van Militair Overige
1 Ritscke van Unia ritmeester 1640-1672 X  
2 Hendrick de Baar kapitein-luitenant ong. 1610-? X  
3 Gerrit van Amama luitenant-kolonel 1625-1677 X  
4 Caspar van Tiddinga 'edelman' ong. 1630->1701 X Vanaf 1672 kapitein
5 Folckert Rommerts herault des armes ? X  
6 Christaan van Wartensleben Maistre der Ceremonien ong. 1640-? X Vanaf 1666 kapitein
7 Sjuck van Eminga 'edelman' ong. 1640- >1671 X Vanaf 1671 kapitein?
8 Gabbe van Meynsma 'edelman' ong. 1630- >1684    
9 Arent van Lintelo kapitein ong. 1630-1672 X Hij was <1664 kapitein.
10 Cirko van Grevinghe hoofdeling 1639-1719   Woonde te Zeerijp
11 Laelius van Lycklama ? ong 1640 X Hij werd ong. 1669 ritmeester
12 Sicco van Eminga onbekend ong 1640-1682   Woonde op Wiarda State te Goutum
13 Gerrit Gerrits van Loo onbekend ong. 1645- >1664    
14 Sybrant van Ockinga waarsch. al officier 1646-1698 X kapitein vanaf 1666
15 Hessel Hotzes van Aysma onbekend ong. 1635- <1680   kapitein vanaf ong. 1673
16 Ulbe Jans van Bootsma onbekend ong. 1630- >1665    
17 Binnert Heringa van Grovestins onbekend 1641-1696   Vanaf 1672 Raadsheer
18 Tjalling van Camstra onbekend (hij was ws R.K.) ong. 1640-1693   Woonde op Tjaarda te Rinsumageest.
19 Arent Gerrits van Loo onbekend 1644-? X Hij werd in 1671 kapitein
20 Agge Douwes van Sixma onbekend 1636-1699   Later Raadsheer en grietman
21 Lamorael van der Noot kapitein 1643-1670    
22 Haye Hayes van Rinia kapitein ong. 1630- >1665 X Waarschijnlijk kapitein in het Groninger regiment.
23 Sicke Taeckes van Cammingha onbekend 1643-1669    
24 Rempt ten Ham kapitein 1622-1672 X  
25 Bartholt van Aylva zonder beroep (RK) ong. 1630-1680    
26 Tjalling Homme van Camstra zonder beroep (RK) ong. 1635-1719    
27 Johan Georg vrijheer thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ritmeester 1637-1674 X later kolonel.
28 Bonne Donia van Harinxma onbekend (RK?) 1624-1665)    
29 Berent van Sevenaer onbekend 1636-1687 X later ritmeester
30 Ricquin van Frentz ritmeester ong. 1620-1687 X  
31 Johan Gruys kapitein-majoor 1614-1678 X  
32 Sybren Tjaerts van Walta kapitein-majoor 1617-1673 X  
33 Ynte van Kingma ritmeester en majoor ong. 1621-1700 X  
34 Philips Sigismund van der Wenge ritmeester en majoor ong. 1610-1684 X Groninger Regiment
35 Bocke Poppes van Burmania Raad ter Admiraliteit 1637-1702   Woonde te Appingedam
36 Syds Keimpes van Donia zonder beroep (RK?) ong. 1625-1667    
37 Haring van Sythiema zonder beroep (RK?) ong. 1611-1668   Woonde te Hallum, Sythiema State
38 Hessel van Eminga zonder beroep (RK?) ong. 1620- >1677   Woonde te Bilgaard, Tania Burg
39 Oene van Roorda zonder beroep (RK?) ong. 1610-1670   Woonde ws op Wytsma State te Birdaard
40 Sweer van Tamminga luitenant-kolonel 1629-1681 X In Groninger Regiment
41 Gemme Laes van Burmania houtvester en pluimgraaf 1626-1671    
42 Syds (Pybes?) van Eminga onbekend ong. 1600->1664?   Onzeker of het deze Syds van Eminga is.
43 Poppo van Burmania luitenant-kolonel 1603-1676 X  
44 Doecke van Hemmema kolonel 1603-1696 X  
45 Bernard Entens ritmeester en majoor ong. 1600- >1664 X in het Groninger Regiment
46 Ernst Willem van Haren ritmeester en majoor 1623-1701 X later nog kolonel en grietman
47 Watze Wytze van Cammingha RK 1602-1686   mogelijk Gedeputeerde van Friesland?
48 Watze van Cammingha RK, Vrijheer van Ameland 1603-1668    
49 Andolf Clant kolonel Groninger Regiment ong. 1610- <1673 X  
50 Georg Frederick vrijheer thoe Schwartzenburg en Hohenlansberg   1607- >1670 X tot 1660 was hij kolonel
51 Hans Michels Pikeur en rustmeester ong. 1640-? X  
52 Philip Ernst Vegelin van Claerbergen Kolonel 1613-1693 X  
53 Hans Willem baron van Aylva Kolonel 1633-1691 X  
54 Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Kolonel 1638-1674 X overleed bij de Slag bij Seneffe.
55 Eppo Gockinga Kolonel ong. 1600- >1664 X  
56 Ernst van Aylva Kolonel ong. 1620-1665 X  
57 Wilco Holdinga baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ritmeester/majoor 1598-1668 X woonde op Eysinga State te Rinsumageest
58 Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz stadhouder 1657-1696 X  
59 Hilbrand Gruys voormalig rekenmeester Stad en Lande ong. 1590->1664   liep ook mee in de lijkstatie van Ernst Casimir
60 Johan Coenders kapitein en stalmeester ong. 1635-1694-1696 X woonde te Marrum, Ponga State
61 Abbe van Bootsma onbekend ong. 1600-1670   woonde te Wirdum
62 Gezant van de grote keurvorst Frederik Willem van Brandenburg gezant ?-?   onbekend wie dit is
63 Johan de Mepsche hoofdeling te Loppersum 1633- >1672    
64 Maurtis baron van Isselstein onbekend 1638-1700? X hij werd later ritmeester en woonde enige tijd op Hania State te Holwerd.
65 Lambertus van Coehoorn vaandrig / page aan hof van WF ong. 1625->1664 X Later werd hij dijkgraaf van Oostdongeradeel
66 Gesant van sijn Hoocheijt de Prince van Orangien (wie?) gezant van prins Willem III van Oranje. ?    
67 Otto van Jeltinga ontvanger-generaal Kollumerland ong. 1642-1706 X Later werd hij kapitein
68 Feye van Burmania kapitein 1627-1679 X Mededrager van de doodskist
69 Douwe van Sytzama kapitein 1620-1672 X Mededrager van de doodskist
70 Gerrolt van Ockinga kapitein 1620-1665 X Mededrager van de doodskist
71 Sicke van Rinia kapitein 1621-1667 X Mededrager van de doodskist
72 Jan van Roorda kapitein 1605-1672 X Mededrager van de doodskist
77 Ruurd van Glins kapitein 1615-1669 X Mededrager van de doodskist
78 Tjaert Douwes van Andringa kapitein ong. 1635-1674 X Mededrager van de doodskist
79 Hans Hommes van Hettinga kapitein ong. 1610- >1672 X Mededrager van de doodskist
80 Poppe Douwes van Andringa kapitein ong. 1640-1671 X Mededrager van de doodskist
81 Jan Eminga van Loo kapitein 1627- <1690 X Mededrager van de doodskist
82 Johan van Burum kapitein 1632- >1701 X Mededrager van de doodskist
83 Epe van Aesgema kapitein 1623-1676? X Mededrager van de doodskist
84 Ulbe van Sixma kapitein 1630-1672 X Mededrager van de doodskist
85 Hendrik Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg kapitein 1632- <1682 X Mededrager van de doodskist
86 Arnold van Vierssen kapitein 1635- >1681 X Mededrager van de doodskist
87 Johan Murray kapitein 1619-1666 X Mededrager van de doodskist
88 Jacob Cock kapitein ong. 1635-1669 X Mededrager van de doodskist
89 Hotze van Aysma kapitein 1628-1674 X Mededrager van de doodskist
90 Laes van Grovestins kapitein 1634-1667 X Mededrager van de doodskist
91 Idzart Jacob van Harinxma kapitein 1636-1692 X Mededrager van de doodskist
92 Menno van Coehoorn kapitein 1641-1704 X Mededrager van de doodskist
93 Hessel van Bootsma kapitein ong. 1630-1674 X Mededrager van de doodskist
94 Douwe van Sixma kapitein 1634-1684 X Mededrager van de doodskist
95 Gerlach Doys kapitein 1626-1685 X Mededrager van de doodskist
96 Feye van Heemstra kapitein 1633-1685 X Mededrager van de doodskist
97 Watze van Burmania kapitein 1631-1691 X Mededrager van de doodskist
98 Christiaan Coenen luitenant ong. 1640- >1680 X Mededrager van de doodskist
99 Seerp Heerman kapitein-luitenant ong. 1640-1689 X Mededrager van de doodskist
100 Augustinus Ydsma vaandrig ong. 1640-1682 X Mededrager van de doodskist
101 Douwe van Echten vaandrig 1636- >1690 X Mededrager van de doodskist
102 Jacob Jouwersma vaandrig 1627- <1659 X Mededrager van de doodskist
103 Johan van Andla vaandrig ong. 1640-1680? X Mededrager van de doodskist
104 Tjaert Eeck kapitein (Groningen) ong. 1627-1671 X Mededrager van de doodskist
105 Hendrik Losecaat kapitein (Groningen) 1628-1702 X Mededrager van de doodskist
106 Harmen Gruys kapitein (Groningen) 1620-1679 X Mededrager van de doodskist
107 Geert Wicheringe kapitein (Groningen) 1631- >1664 X Mededrager van de doodskist
108 Johan Victorinus Krzinezky, baron van Ronau kapitein (Groningen) ong. 1620->1664 X Mededrager van de doodskist
109 Hubert Struuck kapitein (Groningen) ong. 1625- <1690 X Mededrager van de doodskist
110 Johan Lutsborgh kapitein (Groningen) ?-?  [ONBEKENDE OFFICIER!] X Mededrager van de doodskist
111 Damas van Loo luitenant-kolonel 1605-1666 X maarschalk en directeur van de ceremonie
112 Wigbolt Broersma luitenant-kolonel ong. 1620- >1672 X maarschalk en directeur van de ceremonie
113 Tjalling van Sixma majoor ong. 1625-1671 X maarschalk en directeur van de ceremonie
    EINDE MILITAIRE STOET      
114 Bonifacius van Vrijberghe pensionaris 1625-?   gecommitteerde Staten Generaal
115 Sjoerd van Aylva grietman Dantumadeel ong. 1616-1679   gecommitteerde Staten Generaal
116 Willem van Haren grietman het Bildt 1626-1708   gecommitteerde Staten Generaal
117 Hendrik Gockinga afgevaardigde Staten Generaal 1624-1674   gecommitteerde Staten Generaal
118 Cornelis van Vrijberghe Schepen van Tholen / burgemeester ong. 1623-1683   lid Raad van State
119 Frederick Sirtema van Grovestins ontvanger-generaal Friesland ong. 1610-1669   lid Raad van State
120 Jan Gansneb genaamd Tengnagel baljuw (schout) van Naarden 1619- >1664   lid Raad van State
121 Hieronymus van Beverningh regent, dipolmaat 1614-1690   lid Raad van State
122 Sytze Gravius luitenant 1635- >1697   Heraut van de Friese Staten
123 Laes van Burmania lid Friese Staten 1638-1691   Friese Staten, Leeuwarderadeeel
124 Jan Sydses oud-secretaris Leeuwarderadeel ?- <1668   Friese Staten, Leeuwarderadeel
125 Bartholt van Douma grietman Ferwerderadeel ong. 1635-1678   Friese Staten, Ferwerderadeel
126 Bartholomeus van Nijsten Raad ter Admiraliteit Harlingen in 1692 1628-1696   Friese Staten,
Ferwerderadeel
127 Ernst Sicco van Aylva grietman van Westdongeradeel 1635-1679   Friese Staten,
Westdongeradeel
128 Georg Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg grietman van Oostdongeradeel 1637-1674   Friese Staten, Oostdongeradeel
129 Nicolaas Doenga secretaris van Oostdongeradeel ong. 1635- <1679   Friese Staten, Oostdongeradeel
130 Feye van Scheltema grietman van Kollumerland ong. 1630-1666   Friese Staten, Kollumerland
131 Gatze van Broersma secretaris van Kollumerland 1626-1678   Friese Staten, Kollumerland
132 Petrus Mejontsma onbekend 1630-1677   Friese Staten, Achtkarspelen
133 Livius van Scheltinga grietman van Achtkarspelen 1634-1670   Friese Staten, Achtkarspelen
134 Jacob Nicolaas Canter secretaris van Dantumadeel 1631-1698   Friese Staten, Dantumadeel
135 Sippe Meckema van Aylva grietman Tietjerksteradeel ong. 1624-1669   Friese Staten, Tietjerksteradeel
136 Arent van Hillema ontvanger-generaal Tietjerksteradeel 1608-ong. 1670   Friese Staten, Tietjerksteradeel
137 Arent van Haersma grietman Smallingerland 1645-1709   Friese Staten, Smallingerland
138 Focke Fockes Eringa oud-secretaris Smallingerland ong. 1615- <1679   Friese Staten, Smallingerland
139 Watze van Roorda plaatsvervanger voor zijn verre neef Carel van Roorda, die de grietman was, maar al meeliep als gedeputeerde ong. 1629-1670   Friese Staten, Idaarderadeel
140 Frans van Eysinga grietman van Rauwerderhem 1621-1673   Friese Staten, Rauwerderhem
141 Willem Hagius advocaat Hof van Friesland (!!) 1623-1673   Friese Staten, Rauwerderhem
142 Idzart van Grovestins grietman van Menaldumadeel 1630-1679   Friese Staten, Menaldumadeel
143 Jan van Amama convoymeester Admiraliteit Harlingen 1625-1678   Friese Staten, Franekeradeel
144 Douwe van Walta grietman van Barradeel ong. 1625-1674   Friese Staten, Barradeel
145 Matthijs van Idsinga secretaris van Barradeel 1629-1712   Friese Staten, Barradeel
146 Douwe Aylva van Loo grietman van Baarderadeel 1639-1669   Friese Staten, Baarderadeel
147 Gerard van Adius advocaat Hof van Friesland 1627-1676   Friese Staten, Baarderadeel
148 Assuerus van Grovestins monster-commissaris Friesland 1632-1699   Friese Staten, Hennaarderadeel
149 Taecke van Cammingha old-grietman Wonseradeel 1605-1668   Friese Staten, Wonseradeel
150 Jacob Jansen Merwerda mede-rechter Wonseradeel ong. 1610-ong. 1670   Friese Staten, Wonseradeel
151 Doecke Martena van Burmania grietman Wymbritseradeel 1627-1692   Friese Staten, Wymbritseradeel
152 Jarich Sirtema vann Grovestins grietman Hemelumer Oldeferd <1640-1672   Friese Staten, Hemelumer Oldeferd
153 Poppe Sjoerds 'de Jonge' koopvaardijschipper ong. 1620- <1674   Friese Staten, Hemelumer Oldeferd
154 Theodorus Keth gezworen gemeensman, oud burgemeester Harlingen 1631-1667   Friese Staten, Het Bildt
155 Regnerus van Andringa burgemeester van Utingeradeel ong. 1606-1671   Friese Staten, Utingeradeel
156 Hessel van Sminia oud-rekenmeester Friesland 1588-1670   Friese Staten, Utingeradeel
157 Jacobus Bouricius grietman Aengwirden 1629-1672   Friese Staten, Aengwirden
158 Hippoytus Beyma van Aerssen advocaat Hof van Friesland.
Moeder is een Crack, mogelijk bezittingen in H'veen.
1634-1689   Friese Staten, Aengwirden
159 Sybrand van Osinga grietman van Doniawerstal 1630-1680   Friese Staten, Doniawerstal
160 mr. Dominicus Feenstra advocaat Hof van Friesland ?-1679   Friese Staten, Doniawerstal
161 Egbert van Baerdt grietman Haskerland 1627-1669   Friese Staten, Haskerland
162 Fedde Rouckes mederechter te Heerenveen 1621-1690   Friese Staten, Schoterland
163 Saecke Fockens OF
Tinco Teyens
grietman van Opsterland
secretaris van Opsterland
1599-1652 (!)
1643-1666
  Friese Staten, Opsterland
164 Hepcke van Fockens kapitein-luitenant 1640-1666   Friese Staten, Opsterland
165 Gooitzen Haantjes Ottema secretaris van Gaasterland ?-1682   Friese Staten, Gaasterland
166 Frederik van Roorda grietman Lemsterland ong. 1615-1665   Friese Staten, Lemsterland
167 Bernardus van Echten secretaris Lemsterland 1630-1671   Friese Staten, Lemsterland
168 Lubbert Lycklama a Nijeholt grietman Ooststellingwerf 1639-1697   Friese Staten, Ooststellingwerf
169 Laelius Tjerks Swaga secretaris Ooststellingwerf ong. 1620- <1698   Friese Staten,
Ooststellingwerf
170 Dirck Hobbes van Baerdt grietman Weststellingwerf 1619-1673   Friese Staten, Weststellingwerf
171 Romcke Sickes Gayckema burgemeester Leeuwarden ong. 1585-1670   Friese Staten, Leeuwarden
172 Claes Kann bouwmeester Leeuwarden, lid van de raad. 1605- >1676   Friese Staten, Leeuwarden
173 Floris Florisz Posthumus burgemeester van Bolsward ong. 1620- ?1664   Friese Staten, Bolsward
174 Tjerk Boelens secretaris van Wonseradeel ong. 1635-1673   Friese Staten, Bolsward
175 Henricus Schotanus a Sterringa burgemeester van Franeker 1625-1678   Friese Staten, Franeker
176 Pieter Roelofs vroedsman van Franeker ?-?   Friese Staten, Franeker
177 Aert Gerrit Gorp burgemeester van Sneek 1616- <1667   Friese Staten, Sneek
178 Melchior Dircks Hellendoorn lid vroedschap van Sneek, oud-burgemeester van Sneek ong. 1600- >1665   Friese Staten, Sneek
179 Johannes Waalwijk burgemeester Dokkum ong. 1605- >1664   Friese Staten, Dokkum
180 Gerrit Freerks Stinstra lid vroedschap / burgemeester Dokkum ong. 1630- >1664   Friese Staten, Dokkum
181 Theodorus Stansius burgemeester Harlingen 1629-1705   Friese Staten, Harlingen
182 Schelte Jurjens Fontein gezworen gemeensman Harlingen 1610-1678   Friese Staten, Harlingen
183 Oene Gosses Geldorp burgemeester Stavoren 1614-1666   Friese Staten, Stavoren
184 Heere Obbes vroedsman? van Stavoren, later burgemeester ?->1666   Friese Staten, Stavoren
185 Sybe Bruynsma burgemeester van Sloten ong. 1620-1674   Friese Staten, Sloten
186 Jelle Pieters Bruininga (later) burgemeester van Workum ong. 1644- <1688   Friese Staten, Workum
187 Frederick van Inthiema (later) burgemeester van Workum 1619-1697   Friese Staten, Workum
188 Evert Everts (later) burgemeester van IJlst ?-?   Friese Staten, IJlst
189 Wybe Johannes Adama (later) burgemeester van IJlst ong. 1640-?   Friese Staten, IJlst
190 Jan Pieters burgemeester van Hindeloopen ?-?   Friese Staten, Hindeloopen
191 Pibo van Douma secrertaris van Staten van Friesland 1614-1675   Friese Staten, Hindeloopen
192 Arent Everts van Arcken klerk Staten van Friesland ong. 1600- >1664   klerk Friese Staten
193 Hessel Conradi klerk Staten van Friesland ong. 1605- >1672   klerk Friese Staten
194 Claes Ygrams kamerbode Staten van Friesland ?- >1664   kamerbode Friese Staten
195 Johannes Pruysen kamerbode Staten van Friesland ong. 1620- >1675   kamerbode Friese Staten
196 Ype Bauckes Rheen deurwaarder Staten van Friesland ong. 1620- >1666   deurwaarder Staten van Friesland
197 Ygram Claesz. van Achlum deurwaarder Staten van Friesland 1629-1689   deurwaarder Staten van Friesland
198 Simon Piers van der Werf deurwaarder Staten van Friesland ?->1672   deurwaarder Staten van Friesland
199 Harmen Meyer deurwaarder Staten van Friesland ong. 1640->1664   deurwaarder Staten van Friesland
200 Douwe Meckema van Aylva grietman van Leeuwarderadeel 1610-1665   Gedeputeerde namens Oostergo
201 Carel van Roorda grietman van Idaarderadeel ong. 1609-1670   Gedeputeerde namens Oostergo
202 Oene van Grovestins grietman vann Hennaarderadeel ong. 1610- >1686   Gedeputeerde namens Westergo
203 Eelcke van Glinstra rekenmeester van Friesland 1608-1667   Gedeputeerde namens Westergo
204 Martinus van Fockens grietman Opsterland 1632-1692   Gedeputeerde, namens Sevenwolden
205 Johannes van Scheltinga grietman Gaasterland ong. 1625-1669   Gedeputeerde, namens Sevenwolden
206 Schelte van Rispens burgemeester IJlst 1622-ong. 1679   Gedeputeerde, namens de Steden
207 Allard Jansz. van Burum burgemeester Leeuwarden 1599-1668   Gedeputeerde, namens de Steden
208 Willem Uma burgemeester Dokkum ong. 1608- >1664   Gedeputeerde, namens de Steden
209 Gijsbert van Vierssen secretaris Gedeputeerde Staten 1638-1698   Secretaris Gedeputeerde Staten
210 Sybrant van Hettinga commies Financien van Friesland ong. 1624-ong. 1680   Commies Financien in Friesland
211 Cornelis Fockes Eringa lakenkoopman te Drachten ong. 1620-1683   Klerk Gedeputeerde Staten
212 Gabriel Kutsch klerk Gedep. Staten 1627-1679   Klerk Gedeputeerde Staten
213 Jan van Aerssen klerk Gedep. Staten ong. 1625- >1664   Klerk Gedeputeerde Staten
214 Johannes Nicolai klerk Gedep. Staten 1617-1712   Klerk Gedeputeerde Staten
215 Claas Rijks van den Bos kamerbode Gedep. Staten ong. 1625- >1672   Kamerbode
Gedeputeerde Staten
216 Jacob van Vierssen kamerbode Gedep. Staten ong. 1630- >1664   Kamerbode
Gedeputeerde Staten
217 Hendrik Cluivinge Gedeputeerde van Groningen en Ommelanden 1614-1696   Gedeputeerde van Groningen en Ommelanden
218 Gerard Gruys Gedeputeerde van Groningen ong. 1630- >1664   Gedeputeerde van Groningen en Ommelanden
219 Ludolf Coenders Raadsheer ong. 1630-1673   Gedeputeerde van Groningen en Ommelanden
220 Allard Pieter van Jongestal Raadsheer Hof van Friesland 1612-1676   Raadsheer Hof van Friesland
221 Dirck Saeckma Raadsheer Hof van Friesland 1610-1666   Raadsheer Hof van Friesland
222 Pieter van Harinxma thoe Slooten Raadsheer Hof van Friesland 1619-1669   Raadsheer Hof van Friesland
223 Here van Ockinga Raadsheer Hof van Friesland ong. 1612-1682   Raadsheer Hof van Friesland
224 Johannes van Glinstra Raadsheer Hof van Friesland 1614-1678   Raadsheer Hof van Friesland
225 Hartzie Jeppema Raadsheer Hof van Friesland ong. 1611-1666   Raadsheer Hof van Friesland
226 Sicke van Grovestins Raadsheer Hof van Friesland ong. 1610-1665   Raadsheer Hof van Friesland
227 Jetze van Sminia Raadsheer Hof van Friesland 1625-1678   Raadsheer Hof van Friesland
228 Dirck Joh. van Scheltinga Raadsheer Hof van Friesland 1621-1671   Raadsheer Hof van Friesland
229 Willem van Vierssen Raadsheer Hof van Friesland 1621-1678   Raadsheer Hof van Friesland
230 Johannes van Bouricius Raadsheer Hof van Friesland 1623-1671   Raadsheer Hof van Friesland
231 Horatius van Knijff Raadsheer Hof van Friesland 1628-1679   Raadsheer Hof van Friesland
232 Antonius Kann Procureur-Generaal Hof van Friesland 1619-1678   Procureur-Generaal Hof van Friesland
233 Sjoerd van Boelens griffier Hof van Friesland 1631-1692   griffier Hof van FrieslandWillem Frederik van Nassau-Dietz, op de eerste plaat van de lijkstatie.

Bronnen:
http://www.mpaginae.nl/At/WF.htm 
Jaarboek Oranje-Nassau 2012 / artikel van Marlies Stoter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog