zaterdag 9 januari 2021

Siccama State te Lions

Bij het kleine dorpje Lions lagen vroeger twee states: Siccama en Herema.

Hiervan is van beide states slechts weinig bekend v.w.b. de bewoners en eigenaren.
Ze zijn waarschijnlijk dan ook beide niet eeuwenlang bewoond door adellijke bewoners.

In het Genealogysk Jierboekje uit 1970 schreef Douwe Jan van der Meer nog een interessant artikel over de twee states.


Jaartal Namen Overige
ong. 1600-ong. 1629 Saecke Tjepckes van Siccama +
1) Romck van Mellinga
2) Feth van Hania
Eigenaren waren Saecke, Sytske en Yge Tjepckes van Siccama
<1640-1675 vermoedelijk waren de boeren
die de boerderij huurden vanaf
nu ook de bewoners.
Lucia Saeckesdr. van Siccama is helemaal eigenaar
Zij was gehuwd met Saecke Fockens.
>1675-?   Anna van Kinnema, weduwe van Martinus Saeckes Fockens


kaartje omgeving Lions, met daarop de Siccama State en de Herema State
(uit: Genelogysk Jierboekje, 1970, door D.J. van der Meer)Omgeving Lions op de Schotanusatlas uit 1718
Siccama State is daarbij afgebeeld oostelijk van de kerk, helaas zonder naam vermeld.


in de kerk van Lions ligt nog de grafzerken van Saecke van Siccama, zijn eerste vrouw Romck van Mellinga en zijn tweede vrouw Feth van Hania.
(foto: Hessel de Walle)Eiken huwelijkskast
In 2012 werd via Christies een Friese eiken huwelijkskast geveild.
Dit bleek (achteraf) de kast van Saecke van Siccama en Feth van Hania te zijn.
Zij zijn omstreeks 1610 getrouwd en woonden dus op Siccama State te Lions.

Op de deurpanelen zijn de wapens van de wederzijdse ouders aangebracht.
Dit zijn dus Tjepcke van Siccama-Jel van Sixma en Dye Gales van Hania en Sjucke Tietes van Hettinga.

Huwelijkskast Siccama-Hania

Familiewapens op Friese eiken huwelijkskast uit ong. 1610 van Saecke Tjepckes van Siccama en zijn vrouw Feth van Hania.
Links: Siccama-Sixma en rechts: Hania-Hettinga


Rouwbord
In de kerk van Nuis hangt nog een rouwbord van Lucia van Siccama (1602-1675), afkomstig uit de kerk van Beetsterzwaag.
Zij is dus waarschijnlijk geboren op Siccama State te Lions, als dochter van Saecke van Siccama.
Op haar rouwbord staat ook de korenschoof weer trots afgebeeld.
Het andere gedeelte met de eikels is het wapen van haar man Saecke Fockens.

Rouwbord van Lucia van Siccama (1602-1675) uit de kerk van Beetsterzwaag, nu in kerk Nuis.


 

Siccama wapen

Familiewapen Siccama (CBG familiewapens)Dit wapen van Siccama is dus gedeeld: 1. de Friese halve adelaar en 2: een korenschoof op een blauw veld.

Sate Sprong
In de sate 'Sprong' te Oosterlittens zit nog een prachtige wapensteen van het echtpaar Sjoerd Sprong en Sytske van Siccama.
Zij was weer een zus van Saecke van Siccama.

Wapensteen te Oosterlittens, waarschijnlijk van Sjoerd Sprong en Sytske Siccama
(foto: Maikel Galama)Varia:
Ook het dorpswapen van Lions is ontleend aan de Siccama State.
Ze hebben dus de korenschoof uit het Siccama wapen overgenomen.
 

dorpswapen Lions, ontleend aan de Siccama State aldaar.
(www.wikipedia.nl)


 

Bronnen:


 States en kastelen in Friesland en daarbuiten

 1. Sassinga State te Hennaard
 2. Aebinga State te Hijum
 3. Kasteel Poelwijk te Oud-Zevenaar
 4. Harinxmastins te IJlst
 5. Sytzama State te Arum
 6. Wiedenfelt State te Cornjum
 7. Sixma van Andla State te Minnertsga
 8. Klein Hermana te Minnertsga
 9. Mammema State te Jellum
 10. Unia State te Marssum
 11. Blinxtra State te Akkrum
 12. Groot Deersum te Achlum
 13. Hottinga State te Wommels
 14. Unga State te Edens
 15. Tjessinga State te Hijlaard
 16. Hobbema State te Witmarsum
 17. Haubois of Slot Loynga te Loenga
 18. Gratinga State te Almenum (Harlingen)
 19. Siccama State te Lions

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog