zondag 17 november 2019

States/Kastelen (4) : Sytzama State te Arum


Sytzama State te Arum

De nog steeds bestaande familie Van Sytzama behoort tot de Friese adel, die zijn oorsprong in het dorpje Arum heeft.
Aan het einde van de 15e eeuw woonde hier al een Pier Sytzes, waardoor de achternaam Sytzema dus verklaard zou kunnen worden.
Hieronder een voorlopig opgestelde lijst van bewoners/eigenaars van deze voorname state in Arum (voormalige gemeente Wonseradeel).

Jaartal Bewoners Overige
in 1484 - <1492 Pier Sytzes + Joest N.N. Woonde te Arum
<1539 Harmen Piers van Sytzama +
Tjets van Hiddema
zoon. Onzeker of hij wel in Arum woonde, wel o.a. te Pingjum
<1557
------
>1591
Pier Harmens van Sytzama +
Rientje Douma van Oenema
-----
Rienck Sjoerds Baerdt +
Rientje Douma van Oenema
(haar 2e huwelijk)
zoon.

------


hun zoon Ulcke Riencks Baerdt wordt in 1566 te Arum geboren.
De familie Baerdt had echter ook een eigen state in Arum.
<1584 Pier Pier van Sytzama +
Idtje Riencksdr. Baerdt
zoon. Niet zeker of hij in Arum woonde.
LET OP: Idtje was dochter van Rienck Sjoerds Baerdt, die (ook?) gehuwd was met Rientje Douma van Oenema, zie hierboven.
------
Zijn broer Douwe Piers van Sytzama woonde te Friens op Beslinga State met Jetske van Beslinga.
Te Friens woonde later ook die zijn zoon Andries Douwes van Sytzama, gehuwd met Johanna van Arentsma.
ong. 1610?-1632 Rienck van Sytzama zoon van bovengenoemde Douwe van Sytzama.
Kapitein en ongehuwd.
1643?-1673 Jetske Andries van Sytzama +
Jarich Tjerks van Herema
trouwden in 1643.
Lieten volgens tekening ervan, de state in 1665-1666 geheel nieuw bouwen.
1675?-<1722 Tjerk Jarichs van Herema +
Wick van Sytzama
zoon.
Zij is dochter van Christoffel van Sytzama, die weer zoon van Andries van Sytzama was, bovengenoemd.
<1784 Allard Ruurds Scheltinga +
1. Catharina Huidekoper
2. Trijntje Gerlofs Schellingwou
Zeer rijke vervener.  Allardsoog naar hem vernoemd.
In 1813 overleden.
<1814? Augustus Robertus van Dalsen +
Dieuwke Pesma
oud-notaris te Harlingen.
NB: in 1817 wordt een Scheltinga State onder Arum verkocht; zou dit Sytzama State zijn?
Overleden 1-9-1818 te Arum.
https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF-0335-1914-22.pdf
1828 Groote verkoop van boomen te Arum op Herema-Sytzama-State, dat in Februari werd afgebroken.
https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF-0318-1913-21.pdf


Sytzama State te Arum 
(tekening 1725, J. Stellingwerf)

Tekst
: aen den wegh naer Kimsweert in Wonseradeel in de jaren 1665 en 1666 geheel nieu herbouwt door vrouwe Jetske van Sytzama, wed wijlen jonker Jarich van Heerma, majoor van een regemt te voet, 1725.


Tekst: Sytzama State te Arum in Wonseradeel van achteren te zien,
(tekening 1725 door J. Stellingwerf)
Voorzover bekend is dit de enige of één van de weinige keren dat Stellingwerf twee afbeeldingen van hetzelfde gebouw maakte.
Bijzonder aan de 'achterkant' is dat de typisch 17e eeuwse tuinaanleg is te zien.

De plaats van Sytzama State is met een rode pijl aangegeven.
Het lag halverwege aan de weg van Arum naar Kimswerd.

Googlemaps. Hier is met een ronde stip de huidige plaats aangegeven, welke nu volledig met bomen is begroeid.
Meer informatie:
zie ook: http://www.stinseninfriesland.nl/SytzamastinsArum.htm


States en kastelen in Friesland en daarbuiten

Van onderstaande states heb ik de lijst van bewoners deels kunnen reconstrueren en informatie toegevoegd welke nog niet voor handen was.
Uiteraard is voor verdere informatie de site van Kees Braaksma onmisbaar, zie
http://www.stinseninfriesland.nl/
Alle relevante gevonden informatie is doorgestuurd naar Kees.
  1. Sassinga State te Hennaard
  2. Aebinga State te Hijum
  3. Kasteel Poelwijk te Oud-Zevenaar
  4. Sytzama State te Arum

1 opmerking:

  1. Ik wit net oft de twadde tekening fan'e achterkant is. Dan kloppe de sydgevels net, op'e twadde tekening sitte yn dy sydgevels gjin grutte finsters. Ik haw de yndruk dat de tekenaar gewoan de oare sydgevel tekene hat, wêrbij't er de poarte weiliet.

    BeantwoordenVerwijderen

Zoeken in deze blog