woensdag 16 december 2020

Slot Loynga / Haubois te Loenga

 

Slot Loynga / Haubois

Er is niet veel bekend over deze state, maar toch kan er aan de lijst ben bewoners/eigenaars wel wat worden toegevoegd.
Overigens schijnt de stins vroeger nog Pollema State te hebben geheten, maar deze naam komen we verder niet meer tegen.

Op de Schotanusatlas uit 1718 heet het slot 'Haubois, naar de mogelijke stichters van het buiten.
Echter, als Stellingwerf het slot in 1722 tekent, noemt hij het 'Slot Loynga'. 

Deze tekening was nog niet echt bekend, want de site www.stinseninfriesland.nl vermeld deze nog niet.
 

Jaartal Bewoners/eigenaars Overige
<1664-1670 Cornelis Haubois +
IJdtje Nauta
Hij was burgemeester van Sneek
Bood onderdak aan Karel Stuart in 1651.
1670-1697 ----onbekend---- Mogelijk vererfde Haubois via dochter Romck Cornelisdr. Haubois, die gehuwd was met Douwe Douwes van Sixma.
Zij kunnen dus ook bewoner zijn geweest in deze periode.
Hij was grietman van Barradeel.
1697-1714 Tjalling van Sixma +
Baudina Lucia van Eysinga
Zoon van bovengenoemde Douwe van Sixma.
Grietman Rauwerderhem.
1714-<1760 Ulbe Aylva van Burmania +
Baudina Lucia van Eysinga
Na overlijden hertrouwde Baudina met Ulbe.
Hij was grietman van Leeuwarderadeel.
Eigenaar van Slot Loynga, zie tekening Stellingwerf uit 1722
?-<1760 Tjalling Edo Hessel van Sixma Hij verkoopt Haubois in 1760
1760 Nieuwe boerderij gebouwd Deze kreeg de naam Haubois
Van 1773-1994 woont de familie Bootsma op deze boerderij
1994 Verkocht aan gemeente Sneek Wegens stadsuitbreiding

 


Omgeving Loenga op de Schotanusatlas uit 1718
Zuidelijk van het dorp ligt Haubois, voorheen 'Slot Loynga' genaamd of zelfs Pollema State.
In 1722 was Ulbo Aylva van Burmania eigenaar.


't slot Loijnga te Loijnga in Wymbritzeradeel behoort den hr. Ulbo Aylva van Burmania, grietman van Leeuwarderadeel 1722
Tekening door J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)


De boerderij Haubois, zoals het er in 1967 uitzag en ongeveer nog steeds is.


op het terrein staat (stond er in 1976) een stoeppaal. 
Hierop het woord 'ANNO' en een wapen.
Het werd omstreeks 1925 gevonden op het kerkhof van Scharnegoutum en werd toen hier geplaatst.


het wapen heeft links de bekende Friese halve adelaar, en rechts gedeeld in drie vlakken: 
1. korenschoof   2. eikel   3. twee klaverblaadjesVolgens het boekje van Deodatus over stoeppalen, pagina 21, is er een gedachtenislepel van Antie Martens, geboren 1-4-1687 met bijna hetzelfde wapen, behalve de eikel.
(catalogus Tentoonstelling Fries Zilver te Leeuwarden, 1927).

Op de wapensite van Hessel de Walle staat een bijna identiek wapen van Pier Siebes van Haerda, overleden in 1624 en begraven in IJsbrechtum.

Links:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slot_Loynga
http://www.stinseninfriesland.nl/PollemaStateLoenga.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Haubois
https://www.hauboisbootsma.nl/over-de-stichting/
https://friesscheepvaartmuseum.nl/beeld/fsm-col1-dat1000018089 

 

States en kastelen in Friesland en daarbuiten

 1. Sassinga State te Hennaard
 2. Aebinga State te Hijum
 3. Kasteel Poelwijk te Oud-Zevenaar
 4. Harinxmastins te IJlst
 5. Sytzama State te Arum
 6. Wiedenfelt State te Cornjum
 7. Sixma van Andla State te Minnertsga
 8. Klein Hermana te Minnertsga
 9. Mammema State te Jellum
 10. Unia State te Marssum
 11. Blinxtra State te Akkrum
 12. Groot Deersum te Achlum
 13. Hottinga State te Wommels
 14. Unga State te Edens
 15. Tjessinga State te Hijlaard
 16. Hobbema State te Witmarsum
 17. Haubois of Slot Loynga te Loenga

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog