zaterdag 8 februari 2020

Mammema State te Jellum


Mammema State te Jellum

Deze state, ook Mamminga State genaamd, was een prachtige state in het dorp Jellum in de voormalige grietenij Baarderadeel.
Veel informatie staat op de site 'stinseninfriesland', echter deze pagina is aan een update toe.
Er is inmiddels wat extra en nieuwe informatie beschikbaar voor wat betreft de bewoners en state.

De kerk te Jellum was een waar mausoleum van de familie Burmania, zo blijkt uit een bewaard gebleven beschrijving uit 1787.
Afgelopen week werden er een grafkelder en twee grafstenen herontdekt, waarover Hessel de Walle een blog heeft geschreven, zie
https://hesseldewalle.blogspot.com/2020/02/friesland-eeuwenoude-grafzerken-met.html

Als aanvulling is er een prachtige afbeelding van de bekende Stellingwerf uit 1723, waarop de state staat afgebeeld.
Het lijkt erop dat deze tekening nog niet eerder gepubliceerd is.
Stellingwerf vermeld Douwe van Burmania als eigenaar, dit moet Duco Dominicus Justus Botnia van Burmania zijn, die in 1726 overleed en o.a. gedeputeerde was.
Overigens is zijn tweede voornaam Dominicus de latijnse vorm van Douwe.
Deze Duco was een achterneef van de eerdere bewoner Watze van Burmania.
Hij zal erfgenaam zijn geworden van Watze en Burmania en Helena van Botnia en als dank daarvoor zal hij de extra namen Justus en Botnia voor zijn achternaam hebben geplaatst.
Dit was niet ongebruikelijk, om op deze manier het uitsterven van familienamen te voorkomen.
Duco overleed ongehuwd en in de kerk te Jellum heeft voorheen zijn rouwbord gehangen, waarvan de tekst als volgt is:

De
hoog welgeb heer jonker Duco Dominicus Justus Botnia van Burmania old gedeputeerde staat van Friesland oud in't 6[2]e jaar overleden 28 april 1726.


Zijn oomzegger Watze Julius Dominicus Justus Botnia van Burmania (1707-1781) werd de volgende erfgenaam van Mammema State.
Watze zijn ouders waren Rienck van Burmania (een broer van Duco)  en Christina Elisabeth van Haersolte, die op het Burmaniahuis te Leeuwarden woonden.
Deze Watze was 'overste' in het Staatste leger, dus luitenant-kolonel en volgens het rouwbord zelfs kolonel.
Ook zijn rouwbord hing in de kerk te Jellum en had te tekst:
Van de hoogwelgeb heer Watze Julius Dominicus Justus Botnia van Burmania in leeven gecommiteerde staat ten landsdage collonel en capitein van een compagnie infanterije gebooren den 4 february 1707 oud 74 jaaren en 3 maanden obiit den 13 may 1781


De volgende bewoners waren Christiana Helena Geertruida Meckema van Burmania en Wilco Holdinga Tjalling Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Christiana was een dochter van Watze Julius.
Wilco was grietman van Wonseradeel tot 1795 en woonde waarschijnlijk destijds op Wybranda State te Hichtum.
Hij werd echter wel begraven in de kerk te Jellum, dus bij zijn vrouw haar voorouders.
Christiana is in 1819 te Leeuwarden overleden, maar zal toen of eerder de state hebben verkocht buiten de familie.

De volgende bewoners waren Jan Hendrikus Jetso van Wageningen (1792-1858) en Margaretha Maria Crommelin.
Jan was grietenijsecretars en raadsheer aan het Hof van Friesland en zal dus aardig vermogend zijn geweest.
Hij huurde de state van de familie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
(bron: Dekemaboek/Y. Kuiper)

Uit hun bewoningsperiode zal dan ook de tweede tekening van Mammema State afkomstig zijn.
Tekenaar Nicolaas Arnoldus van Loon (Dokkum, 1823-Dokkum, 1863) schreef erbij dat de state in 1856 werd afgebroken.

Van dit laatste bewonersechtpaar hangen nog twee portretten op Dekema State te Jelsum.
De broer van Jan, Jacobus Gerardus van Wageningen (1797-1870), was slotheer van Dekema State.


1511 Juw van Dekama
in 1543-1558 Sicko Juws van Dekema +
Luts Sickes van Liauckema
Hij overleed 1558
Zij overleed 1575
1575-1625? Sicke van Dekema +
Hil Onnesdr. van Tamminga
'Jonker Sicke'
ong. 1610-1635? Catharina Sickesdr. van Dekema +
Botte Foppes van Grovestins
zij liggen in de kerk van Jellum begraven, naast Sicke van Dekema.
Hij overleed 1620, zij 1635.
ong. 1633?-1645 Ansck Bottesdr. van Grovestins +
Epe Hobbes van Aylva
Zij is dochter van Botte.
Hij is begraven in Jellum, grietman.
1645?-1660 Dominicus Justus van Botnia +
Geertruida van Meckema
Hij overleed in 1660.
Hij is een zoon van Doecke van Botnia en Ymck Sickesdr. van Dekema.
Zijn rouwbord hing in de kerk te Jellum
1660-1708 Helena van Botnia +
Watze van Burmania
Watze: begraven te Jellum en testeerde aldaar.
Trouwde te Jellum in 1671
Helena overleed 1708
Hun rouwborden hingen in de kerk te Jellum
1708-1726 Duco Dominicus Justus Botnia van Burmania Ongehuwd, overleed in 1726.
Hij was achterneef van Watze van Burmania.
Zijn rouwbord hing in kerk Jellum.
Genoemd als Douwe van Burmania op tekening state van Stellingwerf.
1726-1781 Watze Julius Dominicus Justus Botnia van Burmania +
1. Belia Brooshooft
2. Anna Dodonea van Burmania
zoon van Rienck van Burmania, die een broer van Duco Dominicus was.
Kinderen in 1749,1752,1754, 1758 te Jellum geboren.
Hij overleed 1781.
Zijn rouwbord hing in de kerk te Jelsum.
1781-ca. 1800 Christiana Helena Geertruid Meckema van Burmania +
Wilco Holdinga Tjalling Camstra baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
dochter van Watze Julius.
Wilco is begraven te Jellum
ca. 1800?
Vermoedelijk vanaf 1819-1858
Jan Hendrikus Jetso van Wageningen +
Margaretha Maria Crommelin
geen familierelatie tot dusver gevonden.
Zie hun portretten op rkd.nl en in kleur op site dekemastate.nl
In 1856 werd de state afgebroken


't slot Mammema te Jellum in Baerderadeel, behoort Jonker Douwe van Burmania
tekening J. Stellingwerf, 1723


Mammema State te Jellum, afgebroken in 1856
Getekend door Nicolaas Arnoldus van Loon

Juw van Dekema, de oudst bekende bewoner van Mammema State.


Margaretha Maria Crommelin en Jan Hendrikus Jetso van Wageningen
de laatste bewoners van Mammema State te Jelsum.
bronnen:
http://www.stinseninfriesland.nl/MammemaState.htm
https://friesscheepvaartmuseum.nl/beeld/fsm-col1-dat1000020161
https://www.friesgenootschap.nl/images/dvf/DVF-0234-1883-15.pdf
http://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_PTA363-005
http://www.dekemastate.nl/17JanHendrikJetsevanWageningenenMargarethaMariaCrommelin.html
http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm
https://hesseldewalle.blogspot.com/2020/02/friesland-eeuwenoude-grafzerken-met.html
States en kastelen in Friesland en daarbuiten
  1. Sassinga State te Hennaard
  2. Aebinga State te Hijum
  3. Kasteel Poelwijk te Oud-Zevenaar
  4. Harinxmastins te IJlst
  5. Wiedenfelt State te Cornjum
  6. Sixma van Andla State te Minnertsga
  7. Mammema State te Jellum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog