donderdag 2 januari 2020

Sixma van Andla State te Minnertsga


Sixma van Andla State te Minnertsga

De familie Sixma behoort tot de oude Friese adel en heeft zijn oorsprong in Minnertsga.
Daar stond vanouds de Andla State, maar door het huwelijk omstreeks 1510 tussen Tjalling van Andla en Tjets van Sixma raakte beide families aan elkaar gelieerd. De familienaam werd sindsdien ook wel als Sixma van Andla geschreven.
Zoals bij zoveel adellijke families ontstonden er later meerdere familiestates.

In Ried was er in de 15e eeuw ook overigens al een Andla State, waarbij het erop lijkt dat deze beide states door de familie Andla van Sixma werden gebruikt.
Verder was er nog een Sixma State in Huizum, welke in 1883 werd gesloopt.


Sixma van Andla State te Minnertsga, later ook wel de Hottinga State genoemd.
(tekening door J. Stellingwerf, 1723)

Onderstaande lijst is een eerste opzet van eigenaars/bewoners, welke dus zeker nog niet compleet of 100% correct is. Aanvullingen zijn daarom van harte welkom.

Op deze plaats staat nog steeds een boerderij, nu adres: W. Binnemaleane 10 te Minnertsga.

Sixma van Andla State
te Minnertsga
Jaartal Opmerking
Tjalling van Sixma +
IJdtske van Hottinga
ong. 1580 In 1596 werd er nog een kind geboren
Douwe van Hottinga +
Syts Tjallings van Sixma
ong. 1625? Hij liet deze state (opnieuw?) bouwen volgens de tekening van Stellingwerf uit 1723
Douwe Tjallings van Sixma +
Sjouck Ulbesdr. van Aylva
1630, 1636 broer van Syts
Minimaal 2 kinderen werden in Minnertsga geboren.
Douwe Douwes van Sixma +
Romck Haubois
1680 zoon Tjalling werd daar in 1680 gedoopt.
Agge Douwes van Sixma +
Cornelia de Bezahar
1684-1689? zoon van Douwe
grietman Barradeel
Agge overleden te Minnertsga in 1699
Cornelia overleden te Minnertsga in 1682
Julius Ritscke van Sixma +
Sjouck van Douma
1723 eigenaar volgens tekening Stellingwerf
 
Bartholt Douma van Sixma +
Fokel Barber van Beyma
1795 Hij was in 1795 eigenaar.
Hij laat de state vervangen door een boerderij.
     
Cornelis Scheltinga baron van Heemstra +
Anna Geertruida van Sixma
>1795? Wellicht! erfde Anna deze state, want haar vader Age Tjepcke Ruurd van Sixma was een broer van Bartholt!
Age Tjepcke Ruurd Sixma van Heemstra +
Anna van Halteren
1828-1862 Hij was van 1828-1841 grietman van Barradeel.
Onzeker of hij hier dus woonde/eigenaar was.
Coenraad Jacob Sixma van Heemstra +
Johanna S.C. Tappen
tot 1894 Weduwe Johanna verkocht de state in 1894 aan haar zwager Henri.
Henri Denis Francois van Heemstra vanaf 1894 Hij is zoon van Age is en vader van onderstaande Hector.
Hij koopt in 1894 de boerderij van de weduwe en kinderen van Coenraad Jacob Sixma baron van Heemstra
Hector Livius Sixma van Heemstra 1915 Hij liet in 1915 de boerderij verbouwen.
  1948 Bewoond door Jan Heeringa

'De pleats is jierren bebourke troch fam. Heeringa, earst troch Pieter en nei him syn soan Jan Heeringa.'
Hector Livius Sixma van Heemstra 1964 hij was burgemeester van Gaasterland
Bovenstaande HL SvH was zijn oom
  ong. 1980 tot heden Verkocht aan de familie HeeringaBoerderij Sixma van Andla State te Minnertsga
(recente foto, www.stinseninfriesland.nl)

Google Maps situatie van de boerderij Sixma van Andla State te Tzummarum.
Bijzonder is dat de weg van  Minnertsga naar deze boerderij de Sixma van Andlawei heet.


Nog een boerderij te Minnertsga, Sixma State genaamd.

Rechtsboven bij de rode pijl is nog goed te zien dat hier vroeger een boerderij heeft gestaan, die ook Sixma State heette.
Met een rode pijl is de plek aangegeven op de Google Maps printscreen hierboven.

Op 6 juni 1885 legden de zusjes Ypckjen en Clara Lycklama a Nijeholt de 1e steen van een nieuwe boerderij te Minnertsga.
Hun moeder heet Anna Adriana Cornelia Sixma van Heemstra, die weer een dochter van Cornelis Schelto Sixma van Heemstra is (1826-1859).

Gevelsteen van voormalige stelpboerderij Sixma State, afgebroken in 1913.

 De tekst is als volgt:

 'Den 6 juli 1885
 is aan deze boerderij de
 eerste steen gelegd
 door de freules
 Ypckjen en Clara
 Lycklama a Nijeholt
 Oud 12 en 8 jaar.


zie ook: https://minnertsgavroeger.nl/omzwervingen-gevelsteen-boerderij-sixma-state/States en kastelen in Friesland en daarbuiten
  1. Sassinga State te Hennaard
  2. Aebinga State te Hijum
  3. Kasteel Poelwijk te Oud-Zevenaar
  4. Harinxmastins te IJlst
  5. Wiedenfelt State te Cornjum
  6. Sixma van Andla State te Minnertsga

1 opmerking:

  1. goedemiddag, mijn zoon vond deze website. Ik ben een Sixma baron van Heemstra, afstammend van degene die u Anna noemt maar die Agaath genoemd werd en wel La belle Agathe. De Sixma's waren Fries particiaat, bij mijn weten, niet adel zoals de van Heemstra's en daarom staat onze titel tussen de twee namen in. Mijn overover etc grootvader Cornelis Scheltinga van Heemstra is geboren in 1767 en overleed in 1820 op Heemstra state in Oenkerk. Agaath werd geboren in 1777 en overleed in 1855, beide in Ljouwert. Behalve mooi was ze ook puissant rijk, maar de (Sixma) van Heemstra's hebben beide aangename zaken niet weten te behouden. Mijn vader erfde de boerderij van zijn peetoom (ook) Hector Livius Sixma van Heemstra, de broer van mijn grootvader. Mijn vader verkocht de opstallen en het prachtige erf(met recht van eerste koop!) aan de toenmalige pachter, de Heer Krol, maar we behielden het bijbehorende land. Zijn zoon is nu de eigenaar en bewoner van de boerderij, hij heeft het perceel, de boerderij, de tuin en boomgaard, nog mooier gemaakt en hij pacht onder andere ons land. Hartelijk dank voor deze interessante blog, ik wist niet dat dit land al zo lang in de familie was. Met het nederlandse adelsboek zou u overigens makkelijk de details kunnen aanvullen.

    BeantwoordenVerwijderen

Zoeken in deze blog