zondag 23 oktober 2022

Brief uit 1600 met meerderheid Friese Hensbeker namen.

Via Supersneuper werd ik onlangs getipt op de volgende nieuwe uitgave:

Schriftspiegel. Oud-Nederlandse handschriften van de 13e tot in de 18e eeuw.
P.J. Horsman en J.P. Sigmond.

Hierin staat de transcriptie van een brief van de student Jarich van Cammingha (1581-1615), die hij op 20-12-1600 vanuit de Universiteit van Geneve aan zijn twee zussen schrijft.
In deze brief staan 24 Friese namen vermeld, vooral familieleden van Jarich.

Het interessante is dat er een fantastische link is met de beroemde Friese hensbeker uit 1599, met daarop de namen van 22 Friese edelen. Mogelijk was hiervan de verloving van Tjerck van Herema en Luts van Walta de aanleiding, omdat vlakbij bij hun namen het jaartal 1599 vermeld staat en zij rond 1600 gehuwd moeten zijn.

Maar liefst 14 van de 22 namen komen ook voor in de brief van Jarich van Cammingha.
De brief is dan ook binnen 1 jaar na het 'verlovingsfeest' geschreven en Jarich was dus afwezig op dat feest omdat hij toen studeerde.
Wel vermeld hij speciaal nog het 'jonge paer' Tjerck Heerema en sijn huisfrou [Luts van Walta] !
Dit maakt het nog waarschijnlijker dat er voor dit stel uit de bewuste hensbeker is gedronken!

Hieronder de vermelde namen in de brief uit 1600, waarbij de vetgedrukte namen ook op de Hensbeker vermeld staan.

--> zie ook mijn eerdere blog: 
https://buwalda.blogspot.com/2018/11/een-friese-hensbeker-uit-1599.html?m=1 


 1. Jarich van Cammingha (1581-1615)
  Hij was in 1600 dus student en schrijver van deze brief.

 2. Fedt van Cammingha
  zijn zus
  vermeld op de hensbeker

 3. Luts van Cammingha
  zijn zus
  vermeld op de hensbeker

 4. Margriet van Botnia,
  zijn moeder.

 5. Hessel Jelgers van Feytsma (ong. 1570- >1624) trouwde in 1600 met Frau Erasmusdr. van Douma (ong. 1575-1605).
  Zijn nicht.
  Haar naam vermeld op de hensbeker

 6. Bocke Jelgers van Feytsma (ong. 1570-1626) trouwde in 1600 met Haring Upckesd. van Burmania (ong. 1570-1646).
  Zijn nicht.
  Haar naam vermeld op de hensbeker.

 7. Idzart Sirtema van Grovestins (ong. 1577-1616) trouwde in 1602 met Franske Laeses van Jongema (ong. 1580-1616)
  Zijn neef. Zijn naam vermeld op de hensbeker.

 8. Jurjen Upckes van Burmania (ong. 1572-1634) trouwde in 1602 met Luts Juliusd. van Dekema (ong. 1570-1625)
  Beide namen vermeld op de hensbeker.

 9. Hessel van Oostheim (1564->1609) trouwde in 1603 met Wilhelmina van Gendt (ong. 1570-?), maar heeft dus geprobeerd om Ebel Gemmesdr. van Burmania (ong. 1575- >1627) het hof te maken.

 10. Joost Juliusz. van Botnia (?- <1610)
  mede student Jarich

 11. Douwe Ernstes van Aylva (1579-1638)
  mede student Jarich

 12. Doecke van Jongema (1580-1638)
  zijn neef

 13. Berber van Burmania
  zijn nicht.

 14. Ansck van Burmania
  zijn nicht

 15. Tjerck van Herema (ong. 1577-1655) en zijn huisvrouw Luts van Walta (1581-1619)
  Beide namen op de hensbeker.
   

 16. Frans [van Cammingha] (ong. 1575-1610)
  Zijn neef.
  Zijn naam op hensbeker.

 17. Feth [van Cammingha] (ong. 1580-1604)
  Zijn nicht
  Haar naam op de hensbeker.
   

 18. Idsert [nog niet gevonden!]
  Zijn neef
   

 19. Tjilck=Hijlck [Joostdr. van Ockinga] (ong. 1580- >1642)
  zijn nicht
  Haar naam op de hensbeker.
   

 20. Botte [Foppes van Grovestins) (1579-1620)
  zijn neef
   

 21. Tet van Bougers=[Teth Joostdr. van Ockinga?] (1581-1606)
  zijn nicht
  Haar naam op de hensbeker

 22. Trijn [Joostdr. van Ockinga?] (ong. 1580-1648)
  Zijn nicht

 23. Sjouck [Joostdr. van Ockinga?] (ong. 1585-1638)
  Zijn nicht.

 24. Douwe [Julius van Botnia?] (ong. 1565-1617)
  Zijn neef.
  Zijn naam op hensbeker.


De Friese Hensbeker uit 1599


Uit: Schriftspiegel. Oud-Nederlandse handschriften van de 13e tot in de 18e eeuw.
 P.J. Horsman en J.P. Sigmond.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog