zaterdag 21 maart 2020

Friese kapiteins (52) : Doecke van Rinia


Friese kapiteins (52) : Doecke van Rinia

In deze serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden.
Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie meestal nog niet eerder een minibiografie is verschenen.


Achtergrond
De familie Rinia is een adellijke Friese familie, die omstreeks 1704 is uitgestorven.
De naam werd ook vaak als Ringia of Ringhia geschreven.
Hun stamhuis met de naam Rinia State stond te Blessum, welke in 1832 is afgebroken.
Daarnaast stond er reeds in de 15eeuw een Riniastins bij Stiens en was Ophuystra Sate te Driesum enige tijd Rinia bezit.
Tot slot was er een Riniahuis in Kollum, welke vermoedelijk begin 17e eeuw werd gesticht door Haye van Rinia.

Doecke van Rinia werd omstreeks 1550 geboren als zoon van Haye Doeckes van Rinia en Tieth Jelgersdr. Feytsma.
Zijn ouders woonden op Rinia State te Blessum, dus vermoedelijk zal Doecke hier dan ook geboren zijn.
Zijn broer Haye Hayes van Rinia was gehuwd met Trijn van Goslinga en zij liggen begraven in de kerk te Blessum.
Het is onduidelijk wie nu precies op Rinia State woonden; Doecke of zijn broer Haye.
Omstreeks 1580 is Doecke gehuwd met Antje van Aldersma, afkomstig uit Franeker, maar van wie we verder helaas niets weten.
Er is één kind uit hun huwelijk bekend, namelijk Haye van Rinia, geboren omstreeks 1590 en 'afkomstig van Blessum'.

Rinia State te Blessum
In Blessum stond dus eeuwenlang het stamhuis van de familie Rinia.
Nog steeds staan er 'homeipalen' bij de hedendaagse boerderij, met de naam van de state erop.

De beschrijving van de state is als volgt:

Ook van deze State is een afbeelding bewaard gebleven van Jacobus Stellingwerf uit 1723. Volgens die tekening was dit een voorbeeld van het type stins met aangebouwd tussenhuis en schuur waaruit de kop-hals-rompboerderij is ontstaan. Het terrein waarop de State stond was toegankelijk via een poortgebouw, dat over de gracht stond.
Het poortgebouw heeft een verdieping en een zadeldak tussen trapgevels en alliantiewapens boven de poortdoorgang.
De State heeft een niet erg groot voorhuis met tuitgevels en op het dak bevinden zich grote hoekschoorstenen. In de gevel van het voorhuis bevindt zich een kruisvenster.
In de 'hals' bevindt zich de getoogde ingang en een smal venster. Tenslotte was de er achter liggende schuur gedekt met riet.
Gezien de vormen van de boerderij, zal deze in de eerste helft van de zeventiende eeuw gebouwd zijn.


Ringia State te Blessum, behoort 1723 de oude mevrou Glinstra.
(Tekening J. Stellingwerf, 1723)Homeipalen bij de voormalige Ringia State te Blessum.
(foto: B. Veerman.

Militaire carrière
In 1585 is hij vaandrig onder hopman Douwe van Grovestins, waarna hij ongetwijfeld nog luitenant zal zijn geworden.
Op 10 februari 1593 werd hij kapitein, waarbij hij Haye van Herbranda opvolgde. Deze Haye was een achterneef van Doecke van Rinia.
Vermoedelijk is Doecke begin 1594 overleden, hoe is niet bekend, maar het zou gezien zijn leeftijd door de 80-jarige oorlog kunnen zijn gekomen.
Op 15 februari 1594 werd Leendert Huijghis benoemd als zijn opvolger als kapitein van zijn compagnie.
Deze Leendert was overigens in 1590 reeds vaandrig onder kapitein Haye van Herbranda.

FamiliewapenFamiliewapen Rinia
(CBG familiewapens)

 
Familieleden in het leger
 • zijn kleinzoon Sicke van Rinia (1621-1667) was kapitein in het leger
 • zijn kleinzoon Ritscke van Rinia (1624-?) was luitenant, en vermoedelijk ook kapitein
Vaandel
niet bekend.

Compagnie nr. 57
* Doecke van Rinia (geb.ong. 1550-
U1594?)
* Kapitein van 1593-1594?
* Voorganger: Haye van Herbranda
* Opvolger: Leendert Huyghis

* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Blessum

Bronnen / meer informatie
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

http://www.simonwierstra.nl/RINIA.htm
http://www.stinseninfriesland.nl/RingiaStateBlessum.htm
https://www.friesmuseum.nl/collectie/collectie-online/
https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/foto/blessum-2442645)Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.
 
Friese Nassause Regiment
Kapitein
 1. Jacob van Roussel
 2. Adriaen Slijp
 3. Bonifacius van Scheltema
 4. Ludolf Potter
 5. Frans van Roussel
 6. Abbe van Bootsma
 7. Jan Sageman
 8. Juw van Eysinga
 9. Frans Harinxma van Donia
 10. Lolle van Ockinga
 11. Taecke van Hettinga
 12. Frans van Cammingha
 13. Wigle van Hania
 14. Arent van Arentsma
 15. Wopcke van Herema
 16. Willem van Inthiema
 17. Ids van Eminga
 18. Seerp van Dijxtra
 19. Sybren van Walta
 20. Tiete van Galama
 21. Jacques van Oenema
 22. Sybe van Aylva
 23. Jan van Burmania
 24. Juw van Harinxma
 25. Jarich van Hottinga
 26. Epe van Heemstra
 27. Damas van Loo
 28. Douwe van Andringa
 29. Rienck van Dekema
 30. Ruurd van Feytsma
 31. Binnert van Heringa
 32. Wybren van Roorda
 33. Johan van Bonga
 34. Idzart van Grovestins
 35. Frans Aebinga van Humalda
 36. Hans van Oostheim
 37. Jan van Idsaerda
 38. Gosewijn van Wiedenfelt
 39. Tjalling van Sixma
 40. Georg Frederick thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
 41. Doecke van Hemmema
 42. Philip van Boshuizen
 43. Harmen van Wonsdorp
 44. Willem van Haren
 45. Douwe van Glins
 46. Hessel van Aysma
 47. Quirijn de Blau
 48. Jacob van Ruffelaer
 49. Peter van Sedlnitsky
 50. Tjaard Wederspan
 51. Jacques van Challansi
 52. Doecke van Rinia

Friese Nassause Regiment
Luitenant
 1. Rienck van Sytzama
Groninger Nassause RegimentKapitein
 1. Boiocko van der Wenghe
Hoogduitse Nassause Regiment
Kapitein

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog