donderdag 13 februari 2020

Friese kapiteins (45) : Douwe van Glins

Friese kapiteins (45) : Douwe van Glins


In deze serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden.
Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie meestal nog niet eerder een minibiografie is verschenen.


Achtergrond
De familie Van Glins behoorde tot de Friese adel en had hun stamhuis 'State Glins' in Dronrijp.
Aan het eind van de 17e eeuw stierf de familie echter al uit.
Vermoedelijk hertrouwde Rienck van Glins (overleden na 1474) met Both van Hobbema, waardoor ook het nabije Hobbema State in handen van deze familie kwam.
Omdat beide states dus in Dronrijp stonden, is het niet altijd duidelijk op welke state wie nu exact woonde.


'Hobbema State van den hr. Sjuk van Humalda, onder dronrijp'
Tekening J. Stellingwerf, 1723
Douwe van Glins werd omstreeks 1550 geboren in Dronrijp, als een zoon van Laes van Glins en Wilsck Uninga van Hoytema.
Vermoedelijk woonden zijn ouders op State Glins te Dronrijp, waarvan helaas geen afbeelding bekend is.

Omstreeks 1570 trouwde Douwe met Tjets van Galama, die op 4 juli 1527 te Mantgum geboren was.
Zij woonden op State Glins, die ook wel ''t blauwhuys' werd genoemd.
Op de bekende atlas van Schotanus staan beide namen bij de state vermeld.

Tjets was een dochter van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier, die woonden op State Hoxwier te Mantgum.
Hun huwelijk bleef kinderloos.
Douwe werd in 1573 geëxecuteerd (daarover verderop meer) en Tjets overleed in 1581.


Omgeving van Dronrijp met de vele states in de directe omgeving.
Groot Dotinga (later Schatzenburg), Hobbema, Fetsa, Osinga, Foppinga, Hommema en Glins.

Militaire carrière
In 1566 ondertekende Douwe het Smeekschrift van het Verbond der Edelen, om de maatregelen tegen de zogenaamde ketters te stoppen.
Ook o.a. kapitein Here van Hottinga uit Tzum was hierbij aanwezig.
In 1567 moest Douwe hierdoor vluchten en in juni van dat jaar vestigt hij zich met zijn gezin in het Duitse protestantse bolwerk Emden.
Op 9 januari 1568 wordt hij in Friesland gedagvaard en even later door het Hof van Friesland verbannen.
Niet veel later, op 30 januari, verdedigde Douwe zich vanuit Emden tegen deze oproeping.
Op 8 september 1568 werd zijn naam in Leeuwarden aangeslagen.
Vervolgens kreeg hij in 1569 een kaperbrief en voegde hij zich bij de Watergeuzen.
In oktober 1569 neemt hij in de Borkumer Balg een schip over en op 13 april 1570 nam hij twee schepen op het Uithuizer Wad in.

Het kon echter verkeren, want op 25 april van datzelfde jaar ontnamen de Oostfriezen hem weer drie schepen.
Douwe werd hierbij gevangen genomen, maar later weer vrijgelaten.
Op 1 april. 1572 was hij aanwezig bij de inname van Den Briel.
Helaas voor hem, werd hij op 25 mei 1573 gevangen genomen bij Rottum.
Vervolgens werd hij naar Groningen gevoerd, waar hij op 20 mei onthoofd werd.

Familiewapen
familiewapen Glins
(stamboek van den Frieschen Adel)


Familieleden in het leger

 • zijn zwager Seerp van Galama (1528-1581) was watergeus
 • zijn zwager Hartman van Galama (1533-1568) was waarschijnlijk ook een watergeus.
 • zijn schoonzus Wick van Galama was met de bekende watergeus Jelle van Eelsma (1539-1573) gehuwd.
 • zijn oomzegger Aleyd van Glins was in 1614 gehuwd met kapitein David Fludde
 • zijn oomzegger Abbe van Glins (ong. 1580-1621) was vaandrig
 • zijn oomzegger Laes van Glins (ong. 1580-?) was vaandrig
Vele zonen van zijn oomzegger Laes van Glins (1580-1652) werden officier, maar ook twee dochters huwden kapiteins. Dit zijn de volgende personen:


1. Ruurd van Glins (ong. 1615-1669) werd kapitein
2. Bauck van Glins (ong. 1619-1655) huwde luitenant Binnert van Roorda
3. Sjoerd van Glins (1621-1677) werd luitenant
4. Taecke van Glins (1625-1660) werd kapitein
5. Wopcke van Glins (ong. 1627-1663) werd luitenant
6. George van Glins (ong. 1629-1665) werd kapitein
7. Ymck van Glins (ong. 1635-1663?) huwde kapitein Dirck van Wigara

Vaandel
niet bekend.

Compagnie nr. ?
*  geb. ong. 1550 -U1573
* watergeus
* Voorganger: ?
* Opvolger: ?
* Hoogste militaire functie:
* Woonplaats: Dronrijp

Bronnen / meer informatie
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm
http://www.simonwierstra.nl/GLINS.htm
http://www.stinseninfriesland.nl/GlinsDronrijp.htm
http://www.stinseninfriesland.nl/HobbemaStateDronrijp.htmSamen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.
 
Friese Nassause Regiment
Kapitein

 1. Jacob van Roussel
 2. Adriaen Slijp
 3. Bonifacius van Scheltema
 4. Ludolf Potter
 5. Frans van Roussel
 6. Abbe van Bootsma
 7. Jan Sageman
 8. Juw van Eysinga
 9. Frans Harinxma van Donia
 10. Lolle van Ockinga
 11. Taecke van Hettinga
 12. Frans van Cammingha
 13. Wigle van Hania
 14. Arent van Arentsma
 15. Wopcke van Herema
 16. Willem van Inthiema
 17. Ids van Eminga
 18. Seerp van Dijxtra
 19. Sybren van Walta
 20. Tiete van Galama
 21. Jacques van Oenema
 22. Sybe van Aylva
 23. Jan van Burmania
 24. Juw van Harinxma
 25. Jarich van Hottinga
 26. Epe van Heemstra
 27. Damas van Loo
 28. Douwe van Andringa
 29. Rienck van Dekema
 30. Ruurd van Feytsma
 31. Binnert van Heringa
 32. Wybren van Roorda
 33. Johan van Bonga
 34. Idzart van Grovestins
 35. Frans Aebinga van Humalda
 36. Hans van Oostheim
 37. Jan van Idsaerda
 38. Gosewijn van Wiedenfelt
 39. Tjalling van Sixma
 40. Georg Frederick thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
 41. Doecke van Hemmema
 42. Philip van Boshuizen
 43. Harmen van Wonsdorp
 44. Willem van Haren
 45. Douwe van Glins

Friese Nassause Regiment
Luitenant
 1. Rienck van Sytzama
Groninger Nassause RegimentKapitein
 1. Boiocko van der Wenghe
Hoogduitse Nassause Regiment
Kapitein


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zoeken in deze blog